Voorwaarden

Algemene voorwaarden particulier

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel                                                                                         download PDF hier

Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.org) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.

Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtenregeling
Artikel 17 - Geschillen
Artikel 18 - Branchegarantie
Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Artikel 1 - Definities


In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Thuiswinkel.org en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: Den Mulder Boomteelt BV
Handelend onder de naam/namen:
- Den Mulder Boomteelt BV

Vestigingsadres:
Sevenumseweg 4
5971 NL Grubbenvorst


Telefoonnummer: 0773662289

Bereikbaarheid:
Van maandag t/m vrijdag vanaf 08.30 uur tot 16.30 uur

E-mailadres: [email protected]

KvK-nummer: 55428142
Btw-nummer: NL851706150B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. Blote wortel planten en planten met (draad)kluit hebben een verplantingsbewerking ondergaan en zijn daarom uitgezonderd van het herroepingsrecht. Planten in pot worden als geheel geleverd en vallen daarom onder het herroepingsrecht, mits adequaat verzorgd gedurende de bedenktijd.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:

a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer; 
5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
14. Blote wortel planten en planten met (draad)kluit die een verplantingsbewerking ondergaan;
15. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:


a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 - De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 - Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

a. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
b. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
c. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 - Betaling
1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 - Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Thuiswinkel.org www.thuiswinkel.org. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Thuiswinkel.org gestuurd.
5. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
4. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit eerst aan de ondernemer.
6. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter. 
7. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
8. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
9. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

Artikel 18 - Branchegarantie
1. Thuiswinkel.org staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Thuiswinkel door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Thuiswinkel.org aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Thuiswinkel.org een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.
2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij Thuiswinkel.org en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan Thuiswinkel.org. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan Thuiswinkel.org, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel
1. Thuiswinkel.org zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.
2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Thuiswinkel.org
www.thuiswinkel.org
Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede
Postbus 7001, 6710 CB Ede
 


Bijlage I: Modelformulier voor herroeping


Modelformulier voor herroeping


(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

a. Aan: [ naam ondernemer]
[ geografisch adres ondernemer]
[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer] 

b. Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*
 

c. Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]  
d. [Naam consumenten(en)]
e. [Adres consument(en)]
f. [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)


* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.Handelsvoorwaarden zakelijk

Handelsvoorwaarden voor de Boomkwekerij in Nederland (HBN-2020)

Royal Anthos
Koninklijke Handelsbond voor Boomkwekerij- en Bolproducten
Postbus 170
2180 AD HILLEGOM
telefoon: 0252 - 535080 telefax: 0252- 535088

LTO Nederland, Vakgroep bomen, vaste planten en zomerbloemen,
Bezuidenhoutseweg 105
2594 AC DEN HAAG
telefoon: 070 – 3382700
telefax: 070 - 3382710

Raad voor de Boomkwekerij
Postbus 170
2180 AD HILLEGOM
telefoon: 0252 - 535080 telefax: 0252- 535088

Nederlands Scheidsgerecht voor de Boomkwekerij
Mw. mr. M.A.V. Hoogerduyn
Postbus 144
2270 AC VOORBURG
telefoon: 070 – 4273215; telefax: 070 - 4273156
[email protected]

Boskoops Scheidsgerecht voor de Boomkwekerij
Italiëlaan 3
2391 PS Hazerswoude-dorp
Telefoon: 06-25314568


Inhoudsopgave

Hoofdstuk I Definities
Artikel 1

Hoofdstuk II Algemeen
Artikel 2 Toepasselijkheidverklaring
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5

Hoofdstuk III Offertes
Artikel 6

Hoofdstuk IV Overeenkomst
Artikel 7

Hoofdstuk V Prijzen
Artikel 8

Hoofdstuk VI Aflevering
Artikel 9
Artikel 9.1 Aflevering per partij
Artikel 9.2 Aflevering per verpakkingseenheid
Artikel 9.3 Aflevering in bossen
Artikel 9.4 Fust
Artikel 9.5 Etiketten
Artikel 9.6 Transport
Artikel 10
Artikel 10.1 Berichten van afroep
Artikel 10.2 Termijnen van afroep en aflevering
Artikel 10.3 Najaars- en voorjaarslevering
Artikel 10.4 Niet-tijdige afroep
Artikel 10.5 Wijze van verzending en afleveringstijdstip
Artikel 10.6 Verhindering tot aflevering
Artikel 10.7 Geschatte partijen

Hoofdstuk VII Kwaliteitseisen en –normen
Artikel 11
Artikel 11.5 Maten
Artikel 11.6 Kluitplanten
Artikel 11.7 Ontbladeren
Artikel 11.8 Aanvulgrond

Hoofdstuk VIII Risico
Artikel 12

Hoofdstuk IX Betaling
Artikel 13

Hoofdstuk X Aansprakelijkheid
Artikel 14
Artikel 15
Artikel 16

Hoofdstuk XI Reclame
Artikel 17 Reclames wegens verborgen gebreken
Artikel 18 Reclames wegens gebreken die niet als verborgen gebreken worden aangemerkt

Hoofdstuk XII Annulering
Artikel 19

Hoofdstuk XIII Geschillen
Artikel 20

Hoofdstuk XIV Slotbepalingen
Artikel 21

Reglement van het Scheidsgerecht voor de Boomkwekerij

Handelsvoorwaarden voor de Boomkwekerij in Nederland (HBN-2020)

Deze Handelsvoorwaarden voor de Boomkwekerij in Nederland zijn vastgesteld door Royal
Anthos, de Koninklijke Handelsbond voor Boomkwekerij- en Bolproducten te Hillegom en LTO
Nederland, vakgroep bomen, vaste planten en zomerbloemen, gevestigd te Den Haag, gezamenlijk
verenigd in de Raad voor de Boomkwekerij.

HOOFDSTUK I : DEFINITIES

Artikel 1

In deze handelsvoorwaarden wordt verstaan onder:
a. Boomkwekerijproducten of planten: houtige gewassen, geleverd in hun geheel of als
entrijzen, ongewortelde stekken of oculeerogen, materiaal afkomstig van weefselkweek,
alsmede vaste planten en waterplanten, alles in levende staat;
b. Greenport Boskoop: het grondgebied van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven,
Boskoop, Reeuwijk, Rijnwoude (Benthuizen en Hazerswoude), Waddinxveen en
Zoeterwoude;
c. Raad voor de Boomkwekerij: de stichting waarin Anthos en LTO Nederland vakgroep
bomen, vaste planten en zomerbloemen samenwerken;
d. Kwaliteitsnormenboek: een boek dat door de Commissie Kwaliteitsnormen van de Raad
voor de Boomkwekerij wordt vastgesteld en waar omschrijvingen worden gegeven van de
kwaliteitsnormen waaraan boomkwekerijproducten moeten voldoen;
e. De Stichting Hulpmaterialen: de door de Raad voor de Boomkwekerij aangewezen
stichting, die tot taak heeft regels te stellen waaraan materialen, emballage e.d., die in de
boomkwekerij gebruikt worden, moeten voldoen;
f. Plantnaam, zijnde de officieel internationaal erkende benaming, volgens de ‘Naamlijst van
Houtige gewassen’ en de ‘Naamlijst van vaste planten’, beide uitgegeven door
Naktuinbouw;
g. Artikel: plantnaam met kwaliteits- en maataanduiding;
h. Versgepot: planten die niet minimaal een groeiseizoen in pot hebben gestaan;
i. Verborgen gebrek: Een gebrek dat redelijkerwijs door de koper eerst ontdekt kan worden
na afloop van de voor niet verborgen gebreken geldende reclametermijn;
j. Werkdag: elke dag van de week, niet zijnde een zaterdag, een zondag of een algemeen
erkende feestdag;
k. Meermalig fust: fust dat door de aard van de verpakking meermalig gebruikt kan worden,
zoals logokisten, palletboxen en palletbodems;
L. Eenmalig fust: fust dat door de aard van de verpakking slechts eenmalig gebruikt kan
worden, zoals Deense dozen, plastic trays en plastic zakken;
m. CC-karren: officieel gelabelde karren die door de Poolorganisatie Container Centralen
Benelux BV. in omloop zijn gebracht.

HOOFDSTUK II: ALGEMEEN
Artikel 2 Toepasselijkheidverklaring

1. Deze voorwaarden gelden voor alle in Nederland gesloten overeenkomsten waarop ze van
toepassing zijn verklaard en die de teelt en handel in boomkwekerijproducten betreffen;
2. Indien koopovereenkomsten, waarvan een koopbriefje/orderbevestiging is gemaakt,
bedingen bevat welke inhouden een afwijking of terzijdestelling van de in deze
voorwaarden voorkomende bepalingen, zullen deze bedingen als niet-overeengekomen en
van onwaarde worden aangemerkt, tenzij deze afwijkende bedingen op de voorzijde van
alle exemplaren van het koopbriefje/orderbevestiging uitdrukkelijk zijn gesteld.
3. Deze handelsvoorwaarden zijn gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank
te 's-Gravenhage. Voor of bij het sluiten van een overeenkomst stelt de verkoper deze
voorwaarden beschikbaar aan de koper op diens verzoek.
4. Bij geschillen is het Nederlands Scheidsgerecht voor de Boomkwekerij bevoegd om een
bindende uitspraak te doen. Bij geschillen tussen koper en verkoper die beiden in de regio
Greenport Boskoop gevestigd zijn, wordt eerst het Boskoops Scheidsgerecht voor de
Boomkwekerij gevraagd uitspraak te doen.

Artikel 3
Indien deze handelsvoorwaarden van toepassing zijn, gelden deze in hun geheel, of dat deel
waarvan door beide partijen niet schriftelijk wordt afgeweken.

Artikel 4
De in deze handelsvoorwaarden omschreven bijzondere voorwaarden voor de regio Greenport
Boskoop zijn alleen van toepassing, indien koper en verkoper beiden in deze regio zijn gevestigd.

Artikel 5
Indien planten door weefselkweek (TC) vermeerderd zijn, binnen gekweekt zijn, of als ‘versgepot’
verkocht worden, dient dit in offertes, orderbevestigingen, koopbriefjes, facturen, catalogi e.d.
vermeld te worden. Tenzij anders gemeld heeft het product minimaal een volledig groeiseizoen in
pot gestaan.

HOOFDSTUK III: OFFERTES
Artikel 6
1. Offertes bevatten de bepaling, dat de te sluiten overeenkomst onder deze handelsvoorwaarden wordt aangegaan en zijn vrijblijvend, tenzij anders wordt aangegeven.
2. Een onherroepelijke offerte (een zogenaamde optie) houdt in, dat een partij voor een
aspirant-koper zal worden gereserveerd. In dit geval wordt een datum vastgesteld, waarop
uiterlijk de aspirant-koper aan de aanbieder zijn beslissing kenbaar moet maken.
Wordt geen datum vastgesteld, dan geldt een termijn van drie werkdagen, gerekend vanaf
de dag, waarop de aspirant-koper de offerte met de reserveringen heeft ontvangen. Wordt
hierop door de aspirant-koper niet gereageerd dan wordt de offerte als ingetrokken
beschouwd.
3. Monsters moeten voorzien zijn van de naam van de afzender met een duidelijke
omschrijving van het artikel (plantnaam, kwaliteit en maat). Monsters dienen zodanig
genomen te worden dat deze representatief zijn voor de gehele aangeboden partij. Tenzij
anders overeengekomen worden de monsters gratis door de verkopende partij
aangeboden

HOOFDSTUK IV: OVEREENKOMST

Artikel 7

1. Koopovereenkomsten worden bij voorkeur schriftelijk vastgelegd of schriftelijk bevestigd.
2. Koopovereenkomsten moeten bij voorkeur de volgende gegevens bevatten:
a. datum van de overeenkomst;
b. naam en adres van koper;
c. naam en bij voorkeur adres van verkoper;
d. vermelding dat deze handelsvoorwaarden van toepassing zijn;
e. aantal van het te leveren product;
f. een duidelijke omschrijving van het te leveren product (plantnaam, kwaliteit en
maat;
g. Indien bekend: het land van bestemming en de fytosanitaire eisen van dat land;
h. prijs, inclusief keuringskosten, kosten plantenpaspoort, eventuele licentiekosten
(kwekersrecht, merkenrecht) en indien van toepassing of afdracht van
licentiekosten heeft plaatsgevonden;
i. de betalingsconditie;
j. de wijze van aflevering en transport;
k. de wijze van levering (directe levering of levering op afroep). Indien op afroep
gekocht wordt, dient bij voorkeur vermeld te worden of het een voor- of
najaarslevering is. Indien vermelding hiervan niet mogelijk is, dient de verkoper met
de mogelijkheid van voorjaarslevering rekening te houden;
l. dat levering in jute gaas gewenst is;
m. In geval van een geschil is het Nederlands of Boskoops Scheidsgerecht bevoegd om
daar een uitspraak in te doen;
n. De herkomst van plantmateriaal indien dat niet van Nederlandse herkomst is.

HOOFDSTUK V: PRIJZEN

Artikel 8

1. Alle kosten, die vóór het afleveren van de planten gemaakt zijn, maken onderdeel uit van
de prijs, uitgezonderd de BTW en de niet voorziene inspectiekosten.
2. De kosten van etiketten, gaaslappen, draadkorven, pot of container, zijn in de prijs
inbegrepen. Indien de koper de planten zonder etiket wenst te ontvangen, dient dit op het
koopbriefje/ orderbevestiging en op het bericht van afroep te worden vermeld.
3. Bij de aflevering van de verkochte planten, met eigen vervoer door de verkoper, dient
voldoende, gelijkwaardig, meermalig fust (zoals aanbevolen door de Stichting
Hulpmaterialen) op een goed bereikbare plaats bij de koper aanwezig te zijn, en dient
omruiling plaats te vinden, tenzij anders overeengekomen. Indien de koper planten bij de
verkoper zelf ophaalt of laat ophalen is eveneens omruiling van toepassing, tenzij anders
overeengekomen. Indien door overmacht niet kan worden omgeruild, wordt dit fust in
rekening gebracht, conform de verrekenprijzen die zijn vastgesteld door de Stichting
Hulpmaterialen.
4. Indien de verkoper de planten laat afleveren door een transportbedrijf, worden de kosten
van meermalig fust in rekening gebracht conform de verrekenprijzen, vastgesteld door de
Stichting Hulpmaterialen. In geval van retourzendingen door een transportbedrijf heeft de
koper het recht om het meermalig fust dat niet in nieuwstaat verkeert op kosten van de
verkoper te retourneren.
5. Onverminderd het bepaalde in lid 4, heeft de koper het recht om gelijkwaardig meermalig
fust te retourneren. Bij retournering door een transportbedrijf, worden, voordat de
levering plaatsvindt, tussen koper en verkoper nadere afspraken gemaakt over de kosten
van retournering en de termijn waarbinnen retournering dient plaats te vinden. Het
geretourneerde fust dient vergezeld te zijn van een bon waarop het aantal stuks en een
omschrijving van het fust staan.
6. Indien bij afroep eenmalig fust wordt bedongen, zijn de kosten hiervan voor koper.
7. Indien gebruik wordt gemaakt van aflevering van planten op CC-karren, dienen op het
moment van afleveren de CC-karren te worden omgeruild.
Indien de CC-karren bij aflevering niet omgeruild kunnen worden, heeft de verkoper het
recht om de voor dat moment geldende daghuur bij koper in rekening te brengen.


HOOFDSTUK VI: AFLEVERING

Artikel 9

1. Aflevering per partij
Bij aflevering moet de partij begeleid worden door een leveringsdocument waarop vermeld
staan de namen en adressen van de koper en de verkoper, alsmede hun aansluitnummers
bij Naktuinbouw, de plantnaam en de aantallen van de te leveren artikelen.
2. Aflevering per verpakkingseenheid
Bij afleveringen moet elke verpakkingseenheid of partijeenheid voorzien zijn van een
herkenningsteken, waarop de plantgegevens vermeld staan.
3. Aflevering in bossen
Bij aflevering in bossen moeten alle bossen van dezelfde soort steeds een gelijk aantal
planten bevatten volgens de publicatie in het Kwaliteitsnormenboek. Indien de leverancier
bij de samenstelling van één van de bossen niet kan voldoen aan de genormeerde
hoeveelheden, dient hij deze bos van een extra label te voorzien en hierop het afwijkende
aantal te vermelden.
4. Fust
Tenzij anders tussen verkoper en koper overeengekomen, mag alleen gebruik gemaakt
worden van fust dat is goedgekeurd door de Stichting Hulpmaterialen.
5. Etiketten

Indien de Kwaliteitsnormencommissie heeft vastgesteld, dat bepaalde planten alleen
afgeleverd mogen worden, als deze voorzien zijn van door de Stichting Hulpmaterialen
goedgekeurde etiketten of aanduidingen van gelijkwaardige aard , dient de verkoper deze
voorschriften te volgen.
Indien geen gebruik gemaakt wordt van de door de Stichting Hulpmaterialen goedgekeurde
etiketten kunnen in overleg andere etiketten gebruikt worden. Deze etiketten mogen geen
gegevens over de leverancier bevatten. Planten dienen op een vakkundige wijze
geëtiketteerd te worden. Het opbinden van planten met het elastiek van het etiket is niet
toegestaan.
6. Transport
Indien de verkoper voor het vervoer van planten zorgdraagt of zorg laat dragen, worden ter
voorkoming van kwaliteitsverlies door hem de volgende maatregelen genomen:
1. het product is te allen tijde beschermd om uitdroging, uitspoeling en bevriezing te
voorkomen;
2. het product is voorzien van een adequate verpakking om beschadiging te
voorkomen;
3. handelingen tijdens in- en uitladen moeten met zorg worden uitgevoerd;
4. de producten worden nooit samen met groenten en fruit vervoerd in verband met het risico van ethyleenschade;
Indien het transport is uitbesteed, dient de verkoper de vervoerder op de hoogte te brengen van
bovenstaande maatregelen.

Artikel 10
1. Berichten van afroep
Berichten van afroep worden bij voorkeur schriftelijk, per fax of per e-mail gedaan. Indien
een afroep telefonisch is gedaan, is de koper, indien de verkoper dat wenst, verplicht de
afroep overeenkomstig het hiervoor bepaalde op zo kort mogelijke termijn schriftelijk (per
fax/per email) te bevestigen.
2. Termijnen van afroep en aflevering
Berichten van afroep dienen door de koper zo vroeg mogelijk te worden verzonden, opdat
de verkoper tijdig de nodige maatregelen zal kunnen treffen. De koper geeft aan op welke
datum de afgeroepen planten afgeleverd dienen te worden. Indien de koper geen exacte
datum van afleveren aangeeft, is de verkoper verplicht om de afgeroepen planten binnen 2
werkdagen na de dag, waarop hem het afroepbericht van de koper heeft bereikt, af te
leveren of ter beschikking te stellen indien het vervoer met derden plaatsvindt. In overleg
kunnen andere afspraken gemaakt worden. Indien het bericht van afroep de verkoper na
17.00 uur bereikt, wordt de afleveringstermijn met één dag verlengd. Afroepberichten die
op een zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag door de verkoper zijn
ontvangen, worden voor de berekening van de afleveringstermijn geacht te zijn ontvangen
op de eerste, daaropvolgende werkdag. In overleg kunnen andere afspraken worden
gemaakt.
3. Najaars- en voorjaarslevering
Indien op afroep wordt gekocht, wordt bij voorkeur aangegeven of het voor voorjaars- of
najaarslevering is. De voor najaarslevering gekochte planten moeten vóór 15 december
worden afgenomen. Tenzij anders overeengekomen moeten de voor voorjaarslevering
gekochte planten als volgt worden afgenomen:
- wortelgoed vóór 15 april;
- pot- en containerplanten vóór 15 mei; producten die tussen 15 mei en 1 juni visueel
aantrekkelijk kunnen zijn, vóór 1 juni;
- overige planten vóór 1 mei.
4. Niet-tijdige afroep
Indien vóór de in lid 3 van dit artikel genoemde data de planten niet zijn afgeroepen, stelt
de verkoper uiterlijk 5 werkdagen na genoemde data de koper schriftelijk in gebreke.
Indien de koper de planten niet binnen 5 werkdagen na de ingebrekestelling afroept en
afneemt, heeft de verkoper het recht de planten onverwijld te leveren.
5. Wijze van verzending en afleveringstijdstip
De wijze van verzending wordt door de verkoper bepaald, tenzij de koper bij afroep bekend
maakt hoe hij wenst dat de verzending wordt geregeld. Degene die voor verzending
zorgdraagt, dient die maatregelen te nemen die vermindering van de kwaliteit moeten
voorkomen, zoals uitdroging, bevriezing, takbreuk, stamschade etc. Er mag uitsluitend in
de loods worden geladen en afgeleverd worden tussen 07.30 en 17.00 uur, op de reguliere
werkdagen van het bedrijf, tenzij tussen koper en verkoper anders is overeengekomen.
Planten die buiten deze tijden worden afgeleverd staan voor risico voor die partij die
opdracht heeft gegeven voor transport.
6. Verhindering tot aflevering
Indien planten niet verzonden of afgeleverd kunnen worden door onwerkbaar weer
(bijvoorbeeld vorst of zware regen), geeft de verkoper daarvan per ommegaande
schriftelijk bericht aan de koper. De verkoper houdt na deze mededeling de planten ter
beschikking van de koper. Indien planten te laat verzonden of afgeleverd worden door
omstandigheden, waarvoor de verkoper wèl aansprakelijk kan worden gesteld, is de koper
gerechtigd de overeenkomst te annuleren en zijn geleden schade op de verkoper te
verhalen.
7. Geschatte partijen
a. Bij geschatte partijen mag het aantal afgeleverde planten niet meer dan 10% boven
of 10% onder het geschatte aantal liggen.
b. Indien het aantal afgeleverde planten meer dan 10% boven het geschatte aantal
ligt, kan de koper de te veel afgeleverde planten teruggeven of ter beschikking
stellen.
c. Indien het aantal afgeleverde planten meer dan 10% onder het geschatte aantal ligt,
kan de koper een schadevergoeding eisen voor het ontbrekende aantal, tenzij er van
overmacht sprake is en dit tijdig vóór of tijdens het rooien aan de koper schriftelijk is
medegedeeld.
De schadevergoeding wordt berekend op basis van het netto plantenbedrag over het
verschil tussen het geschatte aantal minus 10%, en het werkelijk geleverde aantal planten.


HOOFDSTUK VII: KWALITEITSEISEN EN -NORMEN
Artikel 11
1. De afgeleverde planten moeten praktisch vrij zijn van ziekten, en plagen, schadelijke
insecten en onkruiden, conform het keuringsreglement van Naktuinbouw
2. Voor de kwaliteit gelden de normen die zijn vermeld in het Kwaliteitsnormenboek.
3. Alle planten moeten worden ontdaan van dode takken en opslag van onderstammen,
bladhoudende planten bovendien van slechte bladeren. Gewassen en onderstammen van
stek en geoculeerde gewassen moeten worden geklikt. Indien laanbomen en spillen uit
vollegrond geleverd worden, worden deze zonder stok geleverd, tenzij anders overeengekomen.
4. Indien op verschillende maten, aantallen knoppen, aantallen takken enz. moet worden
afgeleverd, moeten deze gelijkmatig over de te leveren producten zijn verdeeld.
5. Maten en meetmethoden
Diktematen van stambomen (omtrek stam) worden gemeten op één meter boven de
wortelhals. Er wordt gemeten met een lintcentimeter. Diktematen van pootrozen worden
gemeten op één meter vanaf het grondoppervlak. Voor onderstammen wordt gemeten
op de scheiding van het boven- en ondergrondse deel (kleurverandering); voor
rozenzaailingen op het midden van de wortelhals. Voor pot- en containerplanten wordt
gemeten vanaf de rand van de pot of container. Diktematen (doorsnede) van pootrozen,
rozenzaailingen en onderstammen worden gemeten in millimeters met een metalen schuifmaat.
6. Kluitplanten
Planten die gewoonlijk ingegaasd worden en die in het Kwaliteitsnormenboek
van de Kwaliteitsnormencommissie gemerkt zijn met "kl." moeten in gaas worden
geleverd. Deze planten dienen op de door deze Commissie voorgeschreven wijze ingegaasd te zijn.
De verkoper moet, indien de koper dit verlangt, de planten, die met aardkluit worden
geleverd, ingazen. Deze verplichting geldt niet voor Rhododendron, inclusief Azalea, Erica
en Calluna. De planten moeten met een stevige kluit worden afgeleverd en, indien de kluit
ingegaasd wordt, dient dit zonder slag of knoop om de stam te worden gedaan.
De planten met kluit dienen per stuk te worden ingegaasd in de grond waarin deze zijn
gegroeid. De kluit dient in redelijke verhouding te staan tot de plant en het gebruikte
gaasmateriaal (jute, acryl) moet de kluit volledig bedekken. Het voorgazen is toegestaan,
mits de kluit en de gaaslap bij de aflevering in goede conditie zijn. In acryl-gaas gegaasd
kluitgoed, dat in het najaar is opgekuild, dient in het voorjaar voor rekening en risico van de
verkoper gestiekt te worden afgeleverd. Coniferen, die met kluit worden afgeleverd,
moeten tijdig worden rondgestoken. Dit geldt ook voor bladhoudende planten, als dit
noodzakelijk mocht zijn. Kluitplanten moeten praktisch vrij zijn van onkruid.
Containerplanten en vaste planten moeten vrij zijn van levermos en onkruid. Op verzoek
van de koper is de verkoper verplicht kluiten te stieken tegen een door de Stichting
Hulpmaterialen vastgestelde vergoeding, die apart op de rekening vermeld wordt.
7. Ontbladeren
Indien bladverliezende planten met blote wortel vóór 25 oktober afgeleverd moeten
worden, moet de verkoper met de koper overleg plegen over het ontbladeren van de
planten.
Indien de volgende bladverliezende planten met blote wortel, inclusief plantgoed, na 25
oktober worden afgeleverd, moeten deze ontbladerd worden:
Acer, spillen en laanbomen
Aesculus
Corylus m.u.v. 'Contorta' Fraxinus
Laburnum watereri 'Vossii' Malus in geënte cultivars Platanus
Populus
Prunus in geënte cultivars
Tilia
Wisteria

Het plantgoed van bos- en haagplantsoen, niet op afstand gekweekt, behoeft niet
ontbladerd te worden. Indien aan het bovenstaande niet is voldaan, heeft de koper het
recht de vereiste werkzaamheden op kosten van de verkoper te verrichten of te
retourneren.
8. Aanvulgrond
De voor de teelt van boomkwekerijproducten gebruikte aanvulgronden en
bodemverbeterende materialen dienen door de Stichting Regeling Aanvulgronden
(Stichting R.A.G.), RHP of een organisatie met gelijkwaardige erkenning te zijn goedgekeurd
en gecertificeerd. Goedgekeurde aanvulgronden en bodemverbeterende materialen, die
onder het R.A.G. keurmerk vallen, kunnen alleen geleverd worden door bedrijven, die zijn
aangesloten bij de Stichting R.A.G. of een gelijkwaardige organisatie.
9. Substraten voor pot- en containerteelt
De voor de teelt van boomkwekerijproducten gebruikte substraten voor pot- en
containerteelt dienen RHP of daaraan gelijkwaardig, gecertificeerd te zijn.


HOOFDSTUK VIII: RISICO

Artikel 12

1. De verkochte planten, al dan niet winterhard, staan voor risico van de verkoper tot aan het
moment van aflevering aan de koper, zulks met inachtneming van het in lid 2 bepaalde.
2. Het risico voor het verkochte gaat over op de koper:
- vanaf het moment van aflevering op het bedrijf van de koper, indien is
overeengekomen, dat de verkoper het vervoer regelt;
- vanaf het moment van aflevering aan de koper op het transportmiddel, indien is
overeengekomen dat de koper voor het vervoer van het gekochte zal zorgen;
- Indien de verkoper op verzoek van de koper planten op een overslagterrein aflevert,
staan de planten op dit terrein voor risico van de koper.


HOOFDSTUK IX: BETALING

Artikel 13

1. Verkoper en koper stellen in onderling overleg de betalingstermijn vast, bij gebreke
waarvan de betalingstermijn 30 dagen is.
2. De verkoper is bij het niet of gedeeltelijk betalen van de koopsom gerechtigd alle, in
redelijkheid gemaakte kosten van de koper te vorderen, die moeten worden gemaakt om
de koper tot nakoming van zijn financiële verplichtingen jegens de verkoper te brengen.
Hiertoe worden gerekend zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, die aan de
invordering van de vordering van de verkoper zijn verbonden.
3. Zolang de koper zijn verplichtingen jegens de verkoper niet of niet geheel is nagekomen,
blijft verkoper eigenaar van de geleverde planten, wanneer deze planten zich in Nederland
bevinden. Zolang de geleverde planten eigendom blijven van de verkoper wordt de koper
geacht deze planten uitsluitend voor de verkoper te houden en mag hij deze niet
vervreemden, verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen, noch enig ander recht
hierop vestigen. Koper is voorts verplicht de verkoper onverwijld te informeren, indien op
de nog niet betaalde planten door derdenbeslag wordt gelegd of andere maatregelen ten
aanzien van die planten worden genomen.

4. Indien de koper op enige vervaldag niet aan zijn verplichtingen terzake van geleverde
planten heeft voldaan, heeft de verkoper het recht te verlangen dat behoorlijke zekerheid
voor de voldoening van die verplichtingen zal worden gesteld.
Bovendien heeft de verkoper in dat geval bij het afsluiten van een nieuwe
koopovereenkomst het recht terzake van de daaruit voortvloeiende verplichtingen direct
te verlangen dat behoorlijke zekerheid zal worden gesteld.
Indien de verlangde zekerheid niet binnen 14 dagen is gesteld, heeft de verkoper het recht
lopende overeenkomsten te annuleren of verdere afleveringen op te schorten, alles
onverminderd zijn recht om de daardoor door hem geleden of te lijden schade op de koper
te verhalen.
In afwijking van het hiervoor bij ‘a’ overeengekomen ten aanzien van de vervaldagen van
financiële verplichtingen van de koper bepaalde, zullen de verschuldigde bedragen zonder
dat enige formaliteit noodzakelijk is, dadelijk opeisbaar zijn ingeval de koper in staat van
faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, overlijdt, zijn
onderneming beëindigt of overdraagt, dan wel, indien de koper een rechtspersoon is,
zodra deze rechtspersoon wordt ontbonden.


HOOFDSTUK X: AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 14

1. De verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de hergroei of bloei van de geleverde
planten.
2. De verkoper staat in voor de soortechtheid van de door hem geleverde planten,
onderstammen of gebruikte onderstammen. Indien niet geheel of gedeeltelijk aan de eis
van soortechtheid is voldaan kan de koper, mits voldoende beargumenteerd, aanspraak
maken op:
- hetzij herlevering binnen een groeiseizoen;
- hetzij creditering van de (eventueel inmiddels betaalde) koopsom met daarenboven een
schadevergoeding van 50% van de koopsom, vermeerderd met de gemaakte vrachtkosten
Bij conflicten over soortechtheid dient een ter zake kundig oordeel gevraagd te worden aan
een deskundige op het gebied van sortiment.
3. Indien er bij de levering van niet-soortechte planten, onderstammen, gebruikte
onderstammen en/of onderstammen die onverenigbaarheid veroorzaken sprake is van
grove nalatigheid van de verkoper en de schade die de koper geleden heeft, aantoonbaar
groter is dan het in lid 2 bedoelde bedrag, kan de koper een hogere schadevergoeding
eisen, inclusief de transportkosten.
4. Indien gewenst, moeten de niet-soortechte planten aan de verkoper ter beschikking
worden gesteld op kosten van de verkoper, (inclusief transportkosten).


Artikel 15

1. Indien na het sluiten van de koopovereenkomst, maar vóór afleveren blijkt, dat de
gekochte partij geheel of gedeeltelijk niet voldoet aan de kwaliteit en/of maten (zoals deze
zijn vastgesteld en gepubliceerd door de Kwaliteitsnormencommissie of zoals deze
overeengekomen zijn door koper en verkoper) of in andere opzichten gebreken hebben, is
de verkoper verplicht hiervan terstond na constatering schriftelijk mededeling te doen
aan de koper.

2. Indien minder dan een kwart van de gekochte partij niet aan de overeengekomen
kwaliteitseisen voldoet en dit niet valt toe te rekenen aan de verkoper en hiervan tijdig
melding is gemaakt conform lid 1, zal de koper de overeenkomst voor dat gedeelte zonder
ingebrekestelling en zonder tussenkomst van de rechter kunnen ontbinden.

3. Indien een kwart of méér van de gekochte partij niet aan de overeengekomen
kwaliteitseisen voldoet en dit niet valt toe te rekenen aan de verkoper en hiervan tijdig
melding is gemaakt conform lid 1, zal de koper de overeenkomst voor wat betreft de
gehele partij zonder ingebrekestelling en zonder tussenkomst van de rechter kunnen
ontbinden of, na voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de verkoper, de kosten van
sorteren aan de verkoper in rekening brengen. Desgewenst kan de koper van de verkoper
verlangen, dat deze het sorteerwerk verricht.
4. De koper is gehouden binnen 6 werkdagen na ontvangst van het in lid 1 bedoelde bericht,
de verkoper schriftelijk mede te delen of hij de overeenkomst al of niet geheel of
gedeeltelijk wil handhaven. De betreffende partij dient op de kwekerij gehouden te
worden, totdat de verkoper de bovenbedoelde schriftelijke mededeling heeft ontvangen.
5. Indien de gehele gekochte partij of een gedeelte daarvan niet aan de overeengekomen
kwaliteitseisen voldoet en er sprake is van grove nalatigheid van de verkoper, heeft de
koper het recht om te zijner keuze alsnog de nakoming van de overeenkomst of de
ontbinding daarvan met schadeloosstelling schriftelijk te vorderen.
Indien de gehele gekochte partij of een gedeelte daarvan niet aan de overeengekomen
kwaliteitseisen voldoet en er géén sprake is van grove nalatigheid van de verkoper, maar
de verkoper hiervan geen tijdige melding heeft gemaakt conform lid 1, heeft de koper het
recht om te zijner keuze alsnog de nakoming van de overeenkomst, een andere
gelijkwaardige partij, of de ontbinding van de overeenkomst met schadeloosstelling
schriftelijk te vorderen.

Artikel 16
1. Planten die zijn afgekeurd door een keuringsdienst wegens aanwezigheid van ziekten of
schadelijke insecten of beschadiging ten gevolge hiervan worden ter beschikking van de
verkoper gesteld. De verkoper dient hiervan schriftelijk in kennis te worden gesteld.
2. De kosten van de retourvracht zijn voor rekening van de verkoper.


HOOFDSTUK XI: RECLAME

Artikel 17 Reclames wegens verborgen gebreken

1. Reclames wegens verborgen gebreken moeten met argumenten kenbaar worden gemaakt
terstond nadat het gebrek redelijkerwijs kan worden waargenomen.
2. Het recht van reclame vervalt indien door de koper of de latere verkrijger over de
geleverde producten is beschikt nadat het gebrek redelijkerwijs waarneembaar is
geworden.
3. Reclame na afloop van de eerste groei- of bloeiperiode, volgend op de levering, is in geval
van niet- soortechtheid of onzuiverheid slechts mogelijk indien de koper aantoont, dat
noch bij levering, noch tijdens de eerste groeiperiode de niet soortechtheid of
onzuiverheid redelijkerwijze voor constatering vatbaar is geweest.
4. De schadevergoeding wegens een verborgen gebrek bedraagt ten hoogste de koopsom van
de geleverde partij en extra gemaakte kosten, tenzij het gebrek is ontstaan door
nalatigheid van de verkoper of één van zijn rechtsvoorgangers, in welk geval een hogere
schadevergoeding kan worden toegekend.


Artikel 18

Reclames wegens gebreken die niet als verborgen gebreken worden aangemerkt.
1. Klachten over planten die niet voldoen aan de overeengekomen voorwaarden of welke
zichtbare gebreken hebben, moeten schriftelijk worden ingediend binnen 6 werkdagen na
de aflevering. De datum van het poststempel, de fax of e-mail is hierbij bepalend.
2. Klachten over planten voor winterwerk in de periode 15 november tot en met 20
december zijn afgeroepen, mogen in afwijking van het in lid 1 betreffende de termijn
bepaalde, schriftelijk worden ingediend binnen 15 werkdagen na de aflevering. Deze
bepaling geldt uitsluitend voor de regio Greenport Boskoop.
3. Bij elke reclame is de koper verplicht de klachten duidelijk te omschrijven.
4. De planten waarover gereclameerd is, zoals in lid 1 van dit artikel is omschreven, dienen
gedurende 5 werkdagen na verzending van de schriftelijke klacht door de koper op diens
bedrijf ter beschikking van de verkoper te blijven.
Indien koper en verkoper overeenstemming hebben bereikt over de afhandeling van een
reclame, moet die oplossing binnen 2 werkdagen schriftelijk zijn vastgelegd.
Wanneer een oplossing over de te reclameren planten niet binnen 5 dagen wordt
gevonden, heeft de koper het recht deze planten te vernietigen, tenzij de verkoper hem
tijdig schriftelijk verzoekt de partij gedurende maximaal nog eens 5 dagen te zijner
beschikking te houden.
De partij die door het Boskoops of het Nederlands Scheidsgerecht in het ongelijk gesteld
wordt, dient de kosten van eventuele vernietiging en de kosten die gemaakt worden om de
planten gedurende de tweede periode van 5 dagen ter beschikking te houden, te dragen.
5. Wanneer het klachten over het ondergrondse deel van de planten betreft, mogen ook
uitgeklopte of uitgewassen planten ter beschikking worden gesteld. Hierbij dient zoveel
mogelijk gebruik te worden gemaakt van monsters.
6. Elk recht van reclame vervalt, indien de koper de door hem afgekeurde planten gedurende
de periode, dat zij bij hem aanwezig zijn, niet met de nodige zorg heeft behandeld.


HOOFDSTUK XII: ANNULERING

Artikel 19

1. Indien op de koopovereenkomst kenbaar is gemaakt dat het op afroep gekochte bestemd
is voor export naar een met name genoemd land, en de export naar dat land geen
doorgang kan vinden door overheidsmaatregelen van algemene aard, fytosanitaire
maatregelen, oorlogsomstandigheden, maatregelen daaruit voortvloeiend, of stakingen
van algemene aard, waardoor vervoer naar dat land ten enenmale onmogelijk is, heeft de
koper het recht de koop te annuleren, met inachtneming van de volgende termijn. De
koper is verplicht uiterlijk 1 week na officiële publicatie van bovenstaande omstandigheden
de verkopende partij hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.
2. Verkoper dient op verzoek van de koper fytosanitaire keuringen te laten verrichten voor
het met name genoemde land. Indien de verkoper daartoe niet bereid is, dan wel de
betreffende gewassen niet voldoen aan de door het land gestelde eisen, heeft koper het
recht om de koopovereenkomst te annuleren. Bij nalatigheid en indien de uitslag hiervan
negatief is, dan heeft koper het recht om de koop te annuleren.


HOOFDSTUK XIII: GESCHILLEN

Artikel 20 

1. Alle geschillen, ook die welke slechts door één van beide partijen als geschil worden
beschouwd met betrekking tot een overeenkomst, waarop deze handelsvoorwaarden van
toepassing zijn, de daaruit voortvloeiende overeenkomsten of deze handelsvoorwaarden
zelf, worden beslecht bij wijze van arbitrage door het Nederlands Scheidsgerecht voor de
Boomkwekerij.
2. In afwijking van lid 1 geldt het volgende:
a. Wanneer geschillen ontstaan tussen partijen, waarvan beiden in de regio Greenport
Boskoop gevestigd is, moeten deze geschillen in eerste instantie worden beslecht
door het Boskoops Scheidsgerecht voor de Boomkwekerij.
b. Wanneer geschillen ontstaan tussen partijen die allen gevestigd zijn in dezelfde
regio en waarvoor de Raad voor de Boomkwekerij Regionale Bemiddelaars heeft
benoemd, moeten deze geschillen eerst worden voorgelegd aan twee door de Raad
benoemde bemiddelaars. Deze bemiddelen aan de hand van op eigen onderzoek
gebaseerde bevindingen ten aanzien van het voorwerp van het geschil met het
oogmerk om een oplossing in der minne tussen partijen te bereiken. Indien in zo`n
geschil zonder dat een bemiddelingspoging van de Regionale Bemiddelaars heeft
plaatsgevonden, arbitrage wordt aangevraagd bij het Nederlands Scheidsgerecht
voor de Boomkwekerij, zal het Scheidsgerecht de partijen naar de Regionale
Bemiddelaars voor die regio doorverwijzen.
3. Van de uitspraken gedaan door het Boskoops Scheidsgerecht voor de Boomkwekerij
kunnen partijen binnen één maand na de dag van verzending van deze uitspraak schriftelijk
beroep aantekenen bij het Nederlands Scheidsgerecht voor de Boomkwekerij.
Het Boskoops Scheidsgerecht zal partijen over deze beroepsmogelijkheid en over de
beroepstermijn informeren in de brief, waarmee de uitspraak aan partijen wordt
verzonden.
4. Indien de in lid 2b genoemde bemiddelaars niet binnen een redelijke termijn tot de
beoogde oplossing in der minne heeft kunnen komen, zullen zij partijen daarvan schriftelijk
in kennis stellen. Daarbij zullen zij partijen ook informeren dat beiden of één van hen
arbitrage kunnen c.q. kan aanvragen bij het Nederlands Scheidsgerecht voor de
Boomkwekerij, overeenkomstig het bepaalde in lid 1 van dit artikel.
Na het verstrijken van deze termijn van een maand na de kennisgeving van de
bemiddelaars vervalt het recht om arbitrage aan te vragen.

HOOFDSTUK XIV: SLOTBEPALINGEN
Artikel 21
1. Deze Handelsvoorwaarden voor de Boomkwekerij in Nederland kunnen verkort worden
aangehaald onder de titel van: HBN 2020
2. Deze gewijzigde handelsvoorwaarden zijn onder nummer gedeponeerd ter Griffie van de
Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage.
3. Bovengenoemde handelsvoorwaarden kunnen van toepassing worden verklaard op
overeenkomsten gesloten vanaf 1 juli 2020.Privacybeleid

Privacyverklaring Den Mulder Boomteelt BV 

22 september 2020


Via onze webwinkel worden privacygevoelige persoonsgegevens verwerkt. Den Mulder Boomteelt BV gaat zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent
onder andere dat wij:
 onze doeleinden duidelijk specificeren voordat wij persoonsgegevens verwerken,
via deze privacyverklaring;
 onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens
die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 u eerst expliciet toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in
gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen
en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te
bieden, te corrigeren of te verwijderen.


Den Mulder Boomteelt BV is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze
privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en
met welk doel bij de webwinkel https://www.denmulderboomteelt.com/. Wij raden u aan
deze zorgvuldig te lezen.


Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met
Den Mulder Boomteelt BV.


Uw account
Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u zich eerst registreren. U moet dan
informatie over uzelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een
account, waarop u kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.
Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens, telefoonnummer, factuuradres en e-mailadres.
Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot u het account
opheft.


Wij bewaren deze informatie zodat u ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat wij
u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst. U kunt via uw
account informatie aanpassen wanneer u dat wilt.
Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens
van ons kunnen ontvangen. 

Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze
netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst
geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling
van uw bank of creditcardmaatschappij.
Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens, telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres en
betalingsgegevens. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie
tot uw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de
wettelijke fiscale bewaarplicht.

Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens
van ons kunnen ontvangen.
Plaatsen van reviews op de website
U kunt een review voor ons achterlaten. Wij gebruiken de benodigde persoonsgegevens om
de review op de website te publiceren Hiervoor gebruiken wij uw nickname. Dit doen wij op
basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie Tot afloop contract. 

Reclame
Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit
doen wij:
 via social media
U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. U kunt ons blokkeren of de
afmeldoptie gebruiken. Via uw account kunt u dit ook doorgeven. 

Advertenties
Onze webwinkel vertoont algemene advertenties. Hierbij houden we geen
persoonsgegevens bij, we komen dus ook niet te weten of u deze leuk vindt. 

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens
onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk
verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). 

Statistieken
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel In onze webwinkel zijn
social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw
persoonsgegevens. 

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken.
Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte
afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen
Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IPadressen niet anonimiseren.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te
beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:
 Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en
wachtwoord
 Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL)
waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw
persoonsgegevens invoert 

Functionaris voor gegevensbescherming
Wij hebben een zogeheten functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze
persoon is verantwoordelijk voor de privacy binnen onze organisatie. Onze functionaris voor
gegevensbescherming heet Willie Martens en is bereikbaar per e-mail op
[email protected] en per telefoon op 0854841200 voor al uw vragen en verzoeken. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.
Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van
deze wijzigingen op de hoogte bent. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te
kondigen. 

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd
contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
U hebt de volgende rechten:
 uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 het laten corrigeren van fouten
 het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 intrekken van toestemming
 bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen
gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. 

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in
te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Contactgegevens
Den Mulder Boomteelt BV
Sevenumseweg 4
5971 NL Grubbenvorst
[email protected]
773662289