Voorwaarden

Algemene voorwaarden particulier

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel                                                                                         download PDF hier

Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.org) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.

Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtenregeling
Artikel 17 - Geschillen
Artikel 18 - Branchegarantie
Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Artikel 1 - Definities


In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Thuiswinkel.org en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: Den Mulder Boomteelt BV
Handelend onder de naam/namen:
- Den Mulder Boomteelt BV

Vestigingsadres:
Sevenumseweg 4
5971 NL Grubbenvorst


Telefoonnummer: 0773662289

Bereikbaarheid:
Van maandag t/m vrijdag vanaf 08.30 uur tot 16.30 uur

E-mailadres: [email protected]

KvK-nummer: 55428142
Btw-nummer: NL851706150B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:

a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer; 
5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 - De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 - Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

a. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
b. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
c. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 - Betaling
1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 - Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Thuiswinkel.org www.thuiswinkel.org. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Thuiswinkel.org gestuurd.
5. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
4. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit eerst aan de ondernemer.
6. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter. 
7. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
8. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
9. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

Artikel 18 - Branchegarantie
1. Thuiswinkel.org staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Thuiswinkel door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Thuiswinkel.org aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Thuiswinkel.org een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.
2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij Thuiswinkel.org en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan Thuiswinkel.org. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan Thuiswinkel.org, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel
1. Thuiswinkel.org zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.
2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Thuiswinkel.org
www.thuiswinkel.org
Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede
Postbus 7001, 6710 CB Ede
 


Bijlage I: Modelformulier voor herroeping


Modelformulier voor herroeping


(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

a. Aan: [ naam ondernemer]
[ geografisch adres ondernemer]
[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer] 

b. Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*
 

c. Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]  
d. [Naam consumenten(en)]
e. [Adres consument(en)]
f. [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)


* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.Handelsvoorwaarden zakelijk

Handelsvoorwaarden voor de Boomkwekerij in Nederland (HBN-2008)


Anthos
Koninklijke Handelsbond voor Boomkwekerij- en Bolproducten
Postbus 170
2180 AD HILLEGOM
Telefoon : 0252 -53 50 80
Telefax : 0252 – 53 50 88

LTO Vakgroep Bomen en Vaste Planten
Onderwijsboulevard 225
5223 DE DEN BOSCH
Telefoon : 073 – 217 31 83

Raad voor de Boomkwekerij
Postbus 170
2180 AD HILLEGOM
Telefoon : 0252 -53 50 80
Telefax : 0252 – 53 50 88

Nederlands Scheidsgerecht voor de Boomkwekerij
Balen van Andelplein 2-E
2273 KH VOORBURG
Telefoon : 070 – 427 32 15

Boskoops Scheidsgerecht voor de Boomkwekerij
Kerkplein 28
2771 GR BOSKOOP
Telefoon : 0172 – 21 48 57Hoofdstuk I Definities


Artikel 1
In deze handelsvoorwaarden wordt verstaan onder:

A. “boomkwekerijproducten” of “planten”: houtige gewassen, geleverd in hun geheel of als entrijzen, ongewortelde stekken of oculeerogen, materiaal afkomstig van weefselkweek, alsmede vaste planten en waterplanten, alles in levende staat;
B. “het district Boskoop”: het grondgebied van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven, Boskoop, Reeuwijk, Rijnwoude (Benthuizen en Hazerswoude), Waddinxveen en Zoeterwoude;
C. “Raad voor de Boomkwekerij”: de stichting waarin Anthos en de Nederlandse Bond van Boomkwekers samenwerken;
D. “de Kwaliteitsnormen Commissie”: een door de Raad voor de Boomkwekerij aangewezen Commissie, die tot taak heeft een omschrijving te geven van de kwaliteitsnormen waaraan boomkwekerijproducten moeten voldoen;
E. “de Stichting Hulpmaterialen”: de door de Raad voor de Boomkwekerij aangewezen stichting, die tot taak heeft regels te stellen waaraan materialen, emballage e.d., die in de boomkwekerij gebruikt worden, moeten voldoen;
F. “product”: de plantnaam, zijnde de officieel internationaal erkende benaming, volgens de ‘Naamlijst van Houtige gewassen’ en de ‘Naamlijst van vaste planten’, beide uitgegeven door PPO (Praktijkonderzoek voor Plant en Omgeving);
G. “artikel”: plantnaam met kwaliteits- en maataanduiding;
H. “versgepot”: planten die niet minimaal een groeiseizoen in pot hebben gestaan;
I. “verborgen gebrek”: Een gebrek dat redelijkerwijs door de koper eerst ontdekt kan worden na afloop van de voor niet verborgen gebreken geldende reclametermijn;
J. “werkdag”: elke dag van de week, niet zijnde een zaterdag, een zondag of een algemeen erkende feestdag;
K. Meermalig fust: fust dat door de aard van de verpakking meermalig gebruikt kan worden, zoals kisten, palletboxen en palletbodems;
L. Eenmalig fust: fust dat door de aard van de verpakking slechts eenmalig gebruikt kan worden, zoals Deense dozen, plastic trays en plastic zakken;
M. “CC-karren”: officieel gelabelde karren die door de Poolorganisatie Container Centrale Benelux BV. in omloop zijn gebracht.Hoofdstuk II Algemeen

Artikel 2 Toepasselijkheidverklaring
1. Deze voorwaarden gelden voor alle in Nederland gesloten overeenkomsten waarop ze van toepassing zijn verklaard en die de teelt en handel in boomkwekerijproducten betreffen;
2. Indien koopovereenkomsten, waarvan een koopbriefje/orderbevestiging is gemaakt, bedingen bevat welke inhouden een afwijking of terzijdestelling van de in deze voorwaarden voorkomende bepalingen, zullen deze bedingen als niet-overeengekomen en van onwaarde worden aangemerkt, tenzij deze afwijkende bedingen op de voorzijde van alle exemplaren van het koopbriefje/orderbevestiging uitdrukkelijk zijn gesteld.
3. Deze handelsvoorwaarden zijn gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage. Voor of bij het sluiten van een overeenkomst stelt de verkoper deze voorwaarden beschikbaar aan de koper op diens verzoek.
4. Bij geschillen is het Nederlands Scheidsgerecht voor de Boomkwekerij bevoegd om een bindende uitspraak te doen. Bij geschillen tussen koper en verkoper die beiden in het district Boskoop gevestigd zijn wordt eerst het Boskoops Scheidsgerecht voor de Boomkwekerij gevraagd uitspraak te doen.

Artikel 3
Indien deze handelsvoorwaarden van toepassing zijn, gelden deze in hun geheel, of dat deel waarvan door partijen niet schriftelijk wordt afgeweken.

Artikel 4
De in deze handelsvoorwaarden omschreven bijzondere voorwaarden voor het district Boskoop zijn alleen van toepassing, indien koper en verkoper beiden in dit district zijn gevestigd.

Artikel 5
Indien planten door weefselkweek (TC) vermeerderd zijn, binnen gekweekt zijn, of als ‘versgepot’ verkocht worden, dient dit in offertes, orderbevestigingen, koopbriefjes, facturen, catalogi e.d. vermeld te worden. Tenzij anders gemeld heeft het product minimaal een volledig groeiseizoen in pot gestaan.Hoofdstuk III Offertes

Artikel 6
1. Offertes bevatten de bepaling, dat de te sluiten overeenkomst onder deze handelsvoorwaarden wordt aangegaan en zijn vrijblijvend, tenzij anders wordt aangegeven.

2. Een onherroepelijke offerte (een zogenaamde optie) houdt in, dat een partij voor een aspirant koper zal worden gereserveerd. In dit geval wordt een datum vastgesteld, waarop uiterlijk de aspirant koper aan de aanbieder zijn beslissing kenbaar moet maken. Wordt geen datum vastgesteld, dan geldt een termijn van drie werkdagen, gerekend vanaf de dag, waarop de aspirant-koper de offerte met de reserveringen heeft ontvangen. Wordt hierop door de aspirant koper niet gereageerd dan wordt de offerte als ingetrokken beschouwd.

3. Monsters moeten voorzien zijn van de naam van de afzender met een duidelijke omschrijving van het artikel (plantnaam, kwaliteit en maat). Monsters dienen zodanig genomen te worden dat deze representatief zijn voor de gehele aangeboden partij. Tenzij anders overeengekomen worden de monsters gratis door de verkopende partij aangeboden.Hoofdstuk IV Overeenkomst

Artikel 7
1. Koopovereenkomsten worden bij voorkeur schriftelijk vastgelegd of schriftelijk bevestigd.
2. Koopovereenkomsten moeten bij voorkeur de volgende gegevens bevatten:

A. datum van de overeenkomst
B. naam en adres van koper
C. naam en bij voorkeur adres van verkoper
D. vermelding dat deze handelsvoorwaarden van toepassing zijn
E. aantal
F. een duidelijke omschrijving van het te leveren artikel (plantnaam, kwaliteit en maat)
G. Indien reeds bekend: het land van bestemming en de fytosanitaire eisen die het land van bestemming vastgesteld heeft voor hun importproducten. Wijzigingen in de fytosanitaire eisen van het land dienen door de koper per ommegaande kenbaar gemaakt te worden aan verkoper.
H. prijs, inclusief waarmerkingskosten en eventuele licentiekosten
I. de betalingstermijn
J. de wijze van aflevering en transport
K. de wijze van levering (directe levering of levering op afroep). Indien op afroep gekocht wordt, dient bij voorkeur vermeld te worden of het voor voor- of najaarslevering is. Indien vermelding hiervan niet mogelijk is, dient de verkoper met de mogelijkheid van voorjaarslevering rekening te houden.
L. of levering in jute gaas gewenst is.
M. In geval van een geschil is het Nederlands of Boskoops Scheidsgerecht bevoegd om daar een uitspraak in te doen.Hoofdstuk V Prijzen

Artikel 8
1. Alle kosten, die vóór het afleveren van de planten gemaakt moeten worden, zijn in de prijs inbegrepen, uitgezonderd de BTW en niet voorziene inspectiekosten.

2. Wanneer etiketten door de Kwaliteitsnormencommissie zijn voorgeschreven, worden de kosten alsmede de kosten van gaaslappen, draadkorven, pot of container, in de prijs inbegrepen. Indien de koper de planten zonder etiket wenst te ontvangen, dient dit op het koopbriefje / orderbevestiging en op het bericht van afroep te worden vermeld.

3. Bij de aflevering van de verkochte planten, met eigen vervoer door de verkoper, dient voldoende, gelijkwaardig, meermalig fust (zoals aanbevolen door de Stichting Hulpmaterialen) op een goed bereikbare plaats bij de koper aanwezig te zijn, en dient omruiling plaats te vinden, tenzij anders overeengekomen. Indien de koper planten bij de verkoper zelf ophaalt of laat ophalen is eveneens omruiling van toepassing, tenzij anders overeengekomen. Indien door overmacht niet kan worden omgeruild, wordt dit fust in rekening gebracht, conform de verrekenprijzen die zijn vastgesteld door de Stichting Hulpmaterialen.

4. Indien de verkoper de planten laat afleveren door een transportbedrijf, worden de kosten van meermalig fust in rekening gebracht conform de verrekenprijzen, vastgesteld door de Stichting Hulpmaterialen.

5. Onverminderd het bepaalde in lid 4, heeft de koper het recht om gelijkwaardig meermalig fust te retourneren. Bij retournering door een transportbedrijf, worden, voordat de levering plaatsvindt, tussen koper en verkoper nadere afspraken gemaakt over de kosten van retournering en de termijn waarbinnen retournering dient plaats te vinden. Het geretourneerde fust dient vergezeld te zijn van een bon waarop het aantal stuks en een omschrijving van het fust staan.

6. Indien bij afroep eenmalig fust wordt bedongen, zijn de kosten hiervan voor koper.

7. Indien gebruik wordt gemaakt van aflevering van planten op CC-karren, dienen op het moment van afleveren de CC-karren te worden omgeruild.Hoofdstuk VI Aflevering

Artikel 9
1. Aflevering per partij
Bij aflevering wordt de partij begeleid door een afleveringsbon (exclusief de prijs) waarop vermeld staan de namen en adressen van de koper en de verkoper en voor plantenpaspoortplichtige producten een bijbehorend plantenpaspoort. Op de afleveringsbon staan vermeld de Naktuinbouw aansluitnummers, de aantallen, de artikelen, indien van toepassing het nummer van het plantenpaspoort, en het nummer van de loods waarin geleverd dient te worden.

2. Aflevering per verpakkingseenheid
Bij afleveringen dient elke verpakkingseenheid of partijeenheid voorzien te zijn van een herkenningsteken, waarop de plantgegevens vermeld staan.

3. Aflevering in bossen
Bij aflevering in bossen moeten alle bossen van dezelfde soort steeds een gelijk aantal planten bevatten volgens de publicatie van de Kwaliteitsnormencommissie. Indien de leverancier bij de samenstelling van één van de bossen niet kan voldoen aan de genormeerde hoeveelheden, dient hij deze bos van een extra label te voorzien en hierop het afwijkende aantal te vermelden.

4. Fust
Tenzij anders tussen verkoper en koper overeengekomen, mag alleen gebruik gemaakt worden van fust dat is goedgekeurd door de Stichting Hulpmaterialen.

5. Etiketten
Indien de Kwaliteitsnormencommissie heeft vastgesteld, dat bepaalde planten alleen afgeleverd mogen worden, als deze voorzien zijn van etiketten of aanduidingen van gelijkwaardige aard - voor zover goedgekeurd door de Stichting Hulpmaterialen-, dient de verkoper deze voorschriften te volgen. Indien geen gebruik gemaakt wordt van de door de Stichting Hulpmaterialen goedgekeurde etiketten dan kunnen in overleg andere etiketten gebruikt worden. Het is niet toegestaan dat deze etiketten gegevens over de leverancier bevatten. Planten dienen op een vakkundige wijze geëtiketteerd te worden. Het opbinden van planten met het elastiek van het etiket is niet toegestaan.

6. Transport
Indien de verkoper voor het vervoer van planten zorgdraagt of zorg laat dragen, worden door hem - om te voorkomen dat producten tijdens het transport in kwaliteit achteruitgaan - de volgende maatregelen genomen:
1. het product is te allen tijde afgedekt om uitdroging, uitspoeling en bevriezing te voorkomen;
2. het product is voorzien van een adequate verpakking om beschadiging te voorkomen en handelingen tijdens in- en uitladen worden met zorg uitgevoerd;
3. de producten worden nooit samen met groenten en fruit vervoerd in verband met het risico van ethyleenschade;

Indien het transport is uitbesteed, dient de verkoper de vervoerder op de hoogte te brengen van bovenstaande maatregelen.

Artikel 10
1. Berichten van afroep
Berichten van afroep worden bij voorkeur schriftelijk, per fax of per e-mail gedaan. Indien een afroep telefonisch is gedaan, is de koper, indien de verkoper dat wenst, verplicht de afroep overeenkomstig het hiervoor bepaalde op zo kort mogelijke termijn schriftelijk (per fax) te bevestigen.

2. Termijnen van afroep en aflevering
Berichten van afroep dienen door de koper zo vroeg mogelijk te worden verzonden, opdat de verkoper tijdig de nodige maatregelen zal kunnen treffen. De koper geeft aan op welke datum de afgeroepen planten afgeleverd dienen te worden. Indien de koper geen exacte datum van afleveren aangeeft, is de verkoper verplicht om de afgeroepen planten binnen 2 werkdagen na de dag, waarop hem het afroepbericht van de koper heeft bereikt, af te leveren of ter beschikking te stellen indien het vervoer met derden plaatsvindt. In overleg kunnen andere afspraken gemaakt worden. Indien het bericht van afroep de verkoper na 12.00 uur bereikt, wordt de afleveringstermijn met één dag verlengd. Op een zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag door de verkoper ontvangen berichten van afroep, worden voor de berekening van de afleveringstermijn geacht te zijn ontvangen op de eerste, daaropvolgende werkdag. In overleg kunnen andere afspraken worden gemaakt.

3. Najaars- en voorjaarslevering
Indien op afroep wordt gekocht, wordt bij voorkeur aangegeven of het voor voorjaars- of najaarslevering is. De voor najaarslevering gekochte planten moeten vóór 15 december worden afgenomen. De voor voorjaarslevering gekochte planten moeten als volgt worden afgenomen:
wortelgoed vóór 15 april;
pot- en containerplanten vóór 15 mei; producten die tussen 15 mei en 1 juni visueel aantrekkelijk kunnen zijn, vóór 1 juni;
overige planten vóór 1 mei.

4. Niet-tijdige afroep
Indien vóór de in lid 3 van dit artikel genoemde data de planten niet zijn afgeroepen, stelt de verkoper uiterlijk 5 werkdagen na genoemde data de koper schriftelijk in gebreke. Indien de koper de planten niet binnen 5 werkdagen na de ingebrekestelling afroept en afneemt, heeft de verkoper het recht de planten onverwijld te leveren. 5. Wijze van verzending en afleveringstijdstip De wijze van verzending wordt in principe door de verkoper bepaald, tenzij de koper bij afroep bekend maakt hoe hij wenst dat de verzending wordt geregeld.
Er mag slechts worden afgeleverd tussen 7.30 uur en 18.00 uur op werkdagen, tenzij anders overeengekomen is. Voor de maanden maart, april en mei is aflevering mogelijk van 7.30 tot 20.00 uur. Tussen deze tijden kunnen door de koper geen beperkingen worden opgelegd. Op zaterdag is aflevering mogelijk tot 12.00 uur, tenzij anders overeengekomen is. Indien niet aan de loods geleverd kan worden, zorgt de koper dat de planten op doelmatige wijze gelost kunnen worden.

5. Verhindering tot aflevering
Indien planten niet verzonden of afgeleverd kunnen worden door vorst, geeft de verkoper daarvan per ommegaande schriftelijk bericht aan de koper. De verkoper houdt na deze mededeling de planten ter beschikking van de koper. De berichtgeving van het KNMI te De Bilt is bepalend of de verkoper terecht niet kan leveren als gevolg van vorst. Indien planten te laat verzonden of afgeleverd worden door omstandigheden, waarvoor de verkoper wèl aansprakelijk kan worden gesteld, is de koper gerechtigd de overeenkomst te annuleren en zijn geleden schade op de verkoper te verhalen.

6. Geschatte partijen
A. Bij geschatte partijen mag het aantal afgeleverde planten niet meer dan 10% boven of 15% onder het geschatte aantal liggen.
B. Indien het aantal afgeleverde planten meer dan 10% boven het geschatte aantal ligt, kan de koper de te veel afgeleverde planten teruggeven of ter beschikking stellen.
C. Indien het aantal afgeleverde planten meer dan 15% onder het geschatte aantal ligt, kan de koper een schadevergoeding eisen voor het ontbrekende aantal, tenzij er van overmacht sprake is en dit tijdig vóór of tijdens het rooien aan de koper schriftelijk is medegedeeld.

De schadevergoeding wordt berekend op basis van het netto plantenbedrag over het verschil tussen het geschatte aantal minus 15%, en het werkelijk geleverde aantal planten.Hoofdstuk VII Kwaliteitseisen en normen

Artikel 11
1. De afgeleverde planten moeten praktisch vrij zijn van ziekten en schadelijke insecten en onkruiden, conform het keuringsreglement van Naktuinbouw en verordeningen van het Productschap Tuinbouw.

2. Als minimumnorm voor de kwaliteit gelden de normen, die zijn vastgesteld en gepubliceerd door de Kwaliteitsnormencommissie.

3. Alle planten moeten worden ontdaan van dode takken en opslag van onderstammen, bladhoudende planten bovendien van slechte bladeren. Gewassen en onderstammen van stek en geoculeerde gewassen moeten worden geklikt. Indien laanbomen en spillen uit vollegrond geleverd worden, worden deze zonder stok geleverd, tenzij anders overeengekomen.

4. Indien op verschillende maten, aantallen knoppen, aantallen takken enz. moet worden afgeleverd, moeten deze in redelijke verhouding zijn vertegenwoordigd.

5. Maten
Diktematen van stambomen worden gemeten op één meter boven de wortelhals. Er wordt gemeten met een lintcentimeter. Diktematen van pootrozen worden gemeten op één meter vanaf het grondoppervlak. Voor onderstammen wordt gemeten op de scheiding van het boven- en ondergrondse deel (kleurverandering); voor rozenzaailingen op het midden van de wortelhals. Voor pot- en containerplanten wordt gemeten vanaf de rand van de pot of container. Diktematen van pootrozen, rozezaailingen en onderstammen worden gemeten in millimeters met een metalen schuifmaat.

6. Kluitplanten
Planten die gewoonlijk ingegaasd worden en die in het Kwaliteitsnormenboek van de Kwaliteitsnormencommissie gemerkt zijn met “kl.” moeten in gaas worden geleverd.
Deze planten dienen op de door deze Commissie voorgeschreven wijze ingegaasd te zijn. De verkoper moet, indien de koper dit verlangt, de planten, die met aardkluit worden geleverd, ingazen. Deze verplichting geldt niet voor Rhododendron, inclusief Azalea, Erica en Calluna. De planten moeten met een stevige kluit worden afgeleverd en, indien de kluit ingegaasd wordt, dient dit zonder slag of knoop om de stam te worden gedaan. De planten met kluit dienen per stuk te worden ingegaasd in de grond waarin deze zijn gegroeid.
De kluit dient in redelijke verhouding te staan tot de plant en het gebruikte gaasmateriaal (jute, acryl) moet de kluit praktisch volledig bedekken. Het voorgazen is toegestaan, mits de kluit en de gaaslap bij de aflevering in goede conditie zijn. In acryl-gaas gegaasd kluitgoed, dat in het najaar is opgekuild, dient in het voorjaar voor rekening en risico van de verkoper gestiekt te worden afgeleverd. De kwaliteit van de gaaslap moet voldoen aan de eisen die de Stichting Hulpmaterialen heeft opgesteld en gepubliceerd. Coniferen, die met kluit worden afgeleverd, moeten tijdig worden rondgestoken. Dit geldt ook voor bladhoudende planten, als dit noodzakelijk mocht zijn. Kluitplanten moeten praktisch vrij zijn van onkruid. Containerplanten en vaste planten moeten optisch vrij zijn van levermos en onkruid. Op verzoek van de koper is de verkoper verplicht kluiten te stieken tegen een door de Stichting
Hulpmaterialen vastgestelde vergoeding, die apart op de rekening vermeld wordt.

7. Ontbladeren
Indien bladverliezende planten met blote wortel vóór 25 oktober afgeleverd moeten worden, moet de verkoper met de koper overleg plegen over het ontbladeren van de planten.
Indien de volgende bladverliezende planten met blote wortel, inclusief plantgoed, na 25 oktober worden afgeleverd, moeten deze ontbladerd worden:
Acer, spillen en laanbomen Aesculus
Corylus m.u.v. ‘Contorta’ Fraxinus
Laburnum watereri ‘Vossii’ Malus in geënte cultivars
Platanus Populus
Prunus in geënte cultivars Tilia
Wisteria

8. Het plantgoed van bos- en haagplantsoen, niet op afstand gekweekt, behoeft niet ontbladerd te worden. Indien aan het bovenstaande niet is voldaan, heeft de koper het recht de vereiste werkzaamheden op kosten van de verkoper te verrichten of te retourneren.

9. Aanvulgrond
De voor de teelt van boomkwekerijproducten gebruikte aanvulgronden en bodemverbeterende materialen dienen door de Stichting Regeling Aanvulgronden (Stichting R.A.G.) of een organisatie met gelijkwaardige erkenning te zijn goedgekeurd en gecertificeerd. Goedgekeurde aanvulgronden en bodemverbeterende materialen, die onder het R.A.G. keurmerk vallen, kunnen alleen geleverd worden door bedrijven, die zijn aangesloten bij de Stichting R.A.G. of een gelijkwaardige organisatie.Hoofdstuk VIII Risico

Artikel 12
1. De verkochte planten, al dan niet winterhard, staan voor risico van de verkoper tot aan het moment van aflevering aan de koper, zulks met inachtneming van het in lid 2 bepaalde.

2. Het risico voor het verkochte gaat over op de koper:
vanaf het moment van aflevering op het bedrijf van de koper, indien is overeengekomen, dat de verkoper het vervoer regelt;
vanaf het moment van aflevering aan de koper op het transportmiddel, indien is overeengekomen dat de koper voor het vervoer van het gekochte zal zorgen;
Indien de verkoper op verzoek van de koper planten op een overslagterrein aflevert, staan de planten op dit terrein voor risico van de koper.Hoofdstuk IX Betaling

Artikel 13
1. Verkoper en koper stellen in onderling overleg de betalingstermijn vast.

2. De verkoper is bij het niet of gedeeltelijk betalen van de koopsom gerechtigd alle, in redelijkheid gemaakte kosten van de koper te vorderen, die moeten worden gemaakt om de koper tot nakoming van zijn financiële verplichtingen jegens de verkoper te brengen. Hiertoe worden gerekend zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, die aan de invordering van de vordering van de verkoper zijn verbonden.

3. Zolang de koper zijn verplichtingen jegens de verkoper niet of niet geheel is nagekomen, blijft verkoper eigenaar van de geleverde planten. Zolang de geleverde planten eigendom blijven van de verkoper wordt de koper geacht deze planten uitsluitend voor de verkoper te houden en mag hij deze niet vervreemden, verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen, noch enig ander recht hierop vestigen. Koper is voorts verplicht de verkoper onverwijld te informeren, indien op de nog niet betaalde planten door derden beslag wordt gelegd of andere maatregelen ten aanzien van die planten worden genomen.

4. Indien de koper op enige vervaldag niet aan zijn verplichtingen terzake van geleverde planten heeft voldaan, heeft de verkoper het recht te verlangen dat behoorlijke zekerheid voor de voldoening van die verplichtingen zal worden gesteld. Bovendien heeft de verkoper in dat geval bij het afsluiten van een nieuwe koopovereenkomst het recht terzake van de daaruit voortvloeiende verplichtingen direct te verlangen dat behoorlijke zekerheid zal worden gesteld. Indien de verlangde zekerheid niet binnen 14 dagen is gesteld, heeft de verkoper het recht lopende overeenkomsten te annuleren of verdere afleveringen op te schorten, alles onverminderd zijn recht om de daardoor door hem geleden of te lijden schade op de koper te verhalen.

5. In afwijking van het hiervoor bij ‘a’ overeengekomen ten aanzien van de vervaldagen van financiële verplichtingen van de koper bepaalde, zullen de verschuldigde bedragen zonder dat enige formaliteit noodzakelijk is, dadelijk opeisbaar zijn ingeval de koper in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, het beheer over zijn goederen verliest, overlijdt, zijn onderneming beëindigt of overdraagt, dan wel, indien de koper een rechtspersoon is, zodra deze rechtspersoon wordt ontbonden.Hoofdstuk X Aansprakelijkheid

Artikel 14
1. De verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de hergroei of bloei van de geleverde planten.

2. De verkoper staat in voor de soortechtheid van de door hem geleverde planten, onderstammen of gebruikte onderstammen. Indien niet geheel of gedeeltelijk aan de eis van soortechtheid is voldaan kan de koper, mits voldoende beargumenteerd, aanspraak maken op:
1. hetzij herlevering
2. hetzij creditering van de (eventueel inmiddels betaalde) koopsom met daarenboven een schadevergoeding van 50% van de koopsom, vermeerderd met de gemaakte vrachtkosten.
Bij conflicten over soortechtheid dient een door het vak erkend, ter zake kundig, oordeel gevraagd te worden.

3. Indien er bij de levering van niet-soortechte planten, onderstammen, gebruikte onderstammen en/of onderstammen die onverenigbaarheid veroorzaken sprake is van grove nalatigheid van de verkoper en de schade die de koper geleden heeft, aantoonbaar groter is dan het in lid 2 bedoelde bedrag, kan de koper een hogere schadevergoeding eisen.

4. Indien gewenst, moeten de niet-soortechte planten aan de verkoper ter beschikking worden gesteld op kosten van de verkoper.

Artikel 15
1. Indien na het sluiten van de koopovereenkomst, maar vóór afleveren blijkt, dat de gekochte partij geheel of gedeeltelijk niet voldoet aan de kwaliteit en/of maten (zoals deze zijn vastgesteld en gepubliceerd door de Kwaliteitsnormencommissie of zoals deze overeengekomen zijn door koper en verkoper) of in andere opzichten gebreken hebben, is de verkoper verplicht hiervan terstond na constatering schriftelijk mededeling te doen aan de koper.

2. Indien minder dan een kwart van de gekochte partij niet aan de overeengekomen kwaliteitseisen voldoet en dit niet valt toe te rekenen aan de verkoper en hiervan tijdig melding is gemaakt conform lid 1, zal de koper de overeenkomst voor dat gedeelte zonder ingebrekestelling en zonder tussenkomst van de rechter kunnen ontbinden.

3. Indien een kwart of méér van de gekochte partij niet aan de overeengekomen kwaliteitseisen voldoet en dit niet valt toe te rekenen aan de verkoper en hiervan tijdig melding is gemaakt conform lid 1, zal de koper de overeenkomst voor wat betreft de gehele partij zonder ingebrekestelling en zonder tussenkomst van de rechter kunnen ontbinden of, na voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de verkoper, de kosten van sorteren aan de verkoper in rekening brengen. Desgewenst kan de koper van de verkoper verlangen, dat deze het sorteerwerk verricht.

4. De koper is gehouden binnen 6 werkdagen na ontvangst van het in lid 1 bedoelde bericht, de verkoper schriftelijk mede te delen of hij de overeenkomst al of niet geheel of gedeeltelijk wil handhaven. De betreffende partij dient op de kwekerij gehouden te worden, totdat de verkoper de bovenbedoelde schriftelijke mededeling heeft ontvangen.

5. Indien de gehele gekochte partij of een gedeelte daarvan niet aan de overeengekomen kwaliteitseisen voldoet en er sprake is van grove nalatigheid van de verkoper, heeft de koper het recht om te zijner keuze alsnog de nakoming van de overeenkomst of de ontbinding daarvan met schadeloosstelling schriftelijk te vorderen.
Indien de gehele gekochte partij of een gedeelte daarvan niet aan de overeengekomen kwaliteitseisen voldoet en er géén sprake is van grove nalatigheid van de verkoper, maar de verkoper hiervan geen tijdige melding heeft gemaakt conform lid 1, heeft de koper het recht om te zijner keuze alsnog de nakoming van de overeenkomst of de ontbinding daarvan met schadeloosstelling schriftelijk te vorderen.

Artikel 16
1. Planten die zijn afgekeurd door een keuringsinstelling wegens aanwezigheid van ziekten of schadelijke insecten of beschadiging ten gevolge hiervan worden ter beschikking van de verkoper gesteld. De verkoper dient hiervan schriftelijk in kennis te worden gesteld.

2. De kosten van de retourvracht zijn voor rekening van de verkoper.Hoofdstuk XI Reclame

Artikel 17 Reclames wegens verborgen gebreken
1. Reclames wegens verborgen gebreken moeten met argumenten kenbaar worden gemaakt terstond nadat het gebrek redelijkerwijs kan worden waargenomen.
2. Het recht van reclame vervalt indien door de koper of de latere verkrijger over de geleverde producten is beschikt nadat het gebrek redelijkerwijs waarneembaar is geworden.
3. Reclame na afloop van de eerste groei- of bloeiperiode, volgend op de levering, is in geval van nietsoortechtheid of onzuiverheid slechts mogelijk indien de koper aantoont, dat noch bij levering, noch tijdens de eerste groeiperiode de niet soortechtheid of onzuiverheid redelijkerwijze voor constatering vatbaar is geweest.
4. De schadevergoeding wegens een verborgen gebrek bedraagt ten hoogste de koopsom van de geleverde partij, tenzij het gebrek is ontstaan door nalatigheid van de verkoper of één van zijn rechtsvoorgangers, in welk geval een hogere schadevergoeding kan worden toegekend.

Artikel 18 Reclames wegens gebreken die niet als verborgen gebreken worden aangemerkt.
1. Klachten over planten die niet voldoen aan de overeengekomen voorwaarden of welke zichtbare gebreken hebben, moeten schriftelijk worden ingediend binnen 4 werkdagen na de aflevering. De datum van het poststempel, de fax of e-mail is hierbij bepalend.
2. Klachten over planten die blijkens de kaart of fax voor winterwerk in de periode 15 november tot en met 20 december zijn afgeroepen, mogen, in afwijking van het in lid 1 betreffende de termijn bepaalde, schriftelijk worden ingediend binnen 15 werkdagen na de aflevering. Deze bepaling geldt uitsluitend voor district Boskoop.
3. Bij elke reclame is de koper verplicht de klachten duidelijk te omschrijven.
4. De planten waarover gereclameerd is, zoals in lid 1 van dit artikel is omschreven, dienen gedurende 5 werkdagen na verzending van de schriftelijke klacht door de koper op diens bedrijf ter beschikking van de verkoper te blijven. Na het verstrijken van deze termijn heeft de koper het recht deze planten te vernietigen, tenzij de verkoper hem tijdig schriftelijk verzoekt de partij gedurende maximaal nog eens 5 dagen te zijner beschikking te houden. De partij die door het Boskoops of het Nederlands Scheidsgerecht in het ongelijk gesteld wordt, dient de kosten van eventuele vernietiging en de kosten die gemaakt worden om de planten gedurende de tweede periode van 5 dagen ter beschikking te houden, te dragen.
5. Wanneer het klachten over het ondergrondse deel van de planten betreft, mogen ook uitgeklopte of uitgewassen planten ter beschikking worden gesteld. Hierbij dient zoveel mogelijk gebruik te worden gemaakt van monsters.
6. Elk recht van reclame vervalt, indien de koper de door hem afgekeurde planten gedurende de periode, dat zij bij hem aanwezig zijn, niet met de nodige zorg heeft behandeld.Hoofdstuk XII Annulering

Artikel 19
Indien op de koopovereenkomst kenbaar is gemaakt dat het op afroep gekochte bestemd is voor export naar een zeker land, en de export naar dat land geen doorgang kan vinden door overheidsmaatregelen van algemene aard, fytosanitaire maatregelen, oorlogsomstandigheden, maatregelen daaruit voortvloeiend, of stakingen van algemene aard, waardoor vervoer naar dat land ten enenmale onmogelijk is, heeft de koper het recht de koop te annuleren, met inachtneming van de volgende termijn. De koper is verplicht uiterlijk 1 week na officiële publicatie van bovenstaande omstandigheden de verkopende partij hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.Hoofdstuk XIII Geschillen

Artikel 20
1. Alle geschillen, ook die welke slechts door één van beide partijen als geschil worden beschouwd met betrekking tot een overeenkomst, waarop deze handelsvoorwaarden van toepassing zijn, de daaruit voortvloeiende overeenkomsten of deze handelsvoorwaarden zelf, worden beslecht bij wijze van arbitrage door het Nederlands Scheidsgerecht voor de Boomkwekerij.

2. In afwijking van lid 1 geldt het volgende:
1. Wanneer geschillen ontstaan tussen partijen, die allen in het district Boskoop gevestigd zijn, moeten deze geschillen in eerste instantie worden beslecht door het Boskoops Scheidsgerecht voor de Boomkwekerij.
2. Wanneer geschillen ontstaan tussen partijen die allen gevestigd zijn in dezelfde regio en waarvoor de Raad voor de Boomkwekerij Regionale Bemiddelaars heeft benoemd, moeten deze geschillen eerst worden voorgelegd aan twee door de Raad benoemde bemiddelaars. Deze bemiddelen aan de hand van op eigen onderzoek gebaseerde bevindingen ten aanzien van het voorwerp van het geschil met het oogmerk om een oplossing in der minne tussen partijen te bereiken
3. Indien in zo`n geschil zonder dat een bemiddelingspoging van de Regionale Bemiddelaars heeft plaatsgevonden, arbitrage wordt aangevraagd bij het Nederlands Scheidsgerecht voor de Boomkwekerij, zal het Scheidsgerecht de partijen naar de Regionale Bemiddelaars voor die regio doorverwijzen.

3. Van de uitspraken gedaan door het Boskoops Scheidsgerecht voor de Boomkwekerij kunnen partijen binnen één maand na de dag van verzending van deze uitspraak schriftelijk beroep aantekenen bij het Nederlands Scheidsgerecht voor de Boomkwekerij. Het Boskoops Scheidsgerecht zal partijen over deze beroepsmogelijkheid en over de beroepstermijn informeren in de brief, waarmee de uitspraak aan partijen wordt verzonden

4. Indien de in lid 2b genoemde bemiddelaars niet binnen een redelijke termijn tot de beoogde oplossing in der minne heeft kunnen komen, zullen zij partijen daarvan schriftelijk in kennis stellen. Daarbij zullen zij partijen ook informeren dat beiden of één van hen arbitrage kunnen c.q. kan aanvragen bij het Nederlands Scheidsgerecht voor de Boomkwekerij, overeenkomstig het bepaalde in lid 1 van dit artikel. Na het verstrijken van deze termijn van een maand na de kennisgeving van de bemiddelaars vervalt het recht om arbitrage aan te vragen.Hoofdstuk XIV Slotbepaling

Artikel 21
1. Deze Handelsvoorwaarden voor de Boomkwekerij in Nederland kunnen verkort worden aangehaald onder de titel van: HBN 2008.

2. Deze gewijzigde handelsvoorwaarden zijn onder nummer 42/2008 op 5 juni 2008 gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage.

3. Bovengenoemde handelsvoorwaarden kunnen van toepassing worden verklaard op overeenkomsten gesloten vanaf 1 juli 2008.Reglement van het Scheidsgerecht voor de Boomkwekerij

Artikel 1
Het Nederlands Scheidsgerecht voor de Boomkwekerij bestaat uit een voorzitter, plaatsvervangende voorzitter, zes leden en zes plaatsvervangende leden. Het scheidsgerecht wordt bijgestaan door een secretaris, respectievelijk een plaatsvervangend secretaris.

Artikel 2
De besturen van de Bond van Plantenhandelaren en de Nederlandse Bond van Boomkwekers benoemen elk drie leden en drie plaatsvervangende leden. De leden en plaatsvervangende leden van het scheidsgerecht worden gekozen voor de tijd van vier jaren en zijn terstond herkiesbaar.

Artikel 3
De besturen van de Bond van Plantenhandelaren en de Nederlandse Bond van Boomkwekers benoemen in onderling overleg de voorzitter, die de hoedanigheid van meester in de rechten dient te bezitten. De secretaris, de plaatsvervangend voorzitter en de plaatsvervangend secretaris worden eveneens door de besturen van bovengenoemde organisaties in onderling overleg benoemd. Zowel de voorzitter, de secretaris, de plaatsvervangend voorzitter en de plaatsvervangend secretaris worden voor de duur van één jaar benoemd en zijn terstond herbenoembaar. Het secretariaat van het Nederlands Scheidsgerecht voor de Boomkwekerij is gevestigd aan de Jan van Nassaustraat 50, 2596 BV ‘s-Gravenhage.

Artikel 4
Naast de leden van het scheidsgerecht worden adviseurs aangewezen. Deze adviseurs zijn deskundigen op het gebied van de boomkwekerij aan wie door het scheidsgerecht advies kan worden gevraagd. De aanstelling van de adviseurs geschiedt door het scheidsgerecht.

Artikel 5
De partij, die een uitspraak van het scheidsgerecht in een geschil vordert, geeft daarvan schriftelijk kennis aan het secretariaat van het scheidsgerecht.
Elke arbitrage-aanvraag dient te bevatten:

A. naam en adres van beide partijen
B. nauwkeurige opgave van de feiten waarop de aanvrager zijn vordering baseert
C. duidelijke omschrijving van hetgeen de aanvrager vordert.

Bij de aanvraag, die door de aanvrager moet zijn ondertekend, dienen te worden gevoegd alle stukken die op het geschil betrekking hebben, zoals koopbriefjes, orderbevestigingen en correspondentie. Indien het geschil reeds is voorgelegd en behandeld door het Boskoops Scheidsgerecht voor de Boomkwekerij wordt de beslissing van dit scheidsgerecht overgelegd.
Een zaak is aanhangig op de dag dat de secretaris de schriftelijke kennisgeving, als bedoeld in de eerste alinea, ontvangt.

Artikel 6
Na ontvangst van de arbitrage-aanvraag, respectievelijk het instellen van een tegenvordering stelt de secretaris het bedrag vast, dat de aanvrager, respectievelijk de tegenpartij die een tegenvordering instelt, als voorschot en zo nodig als aanvullend voorschot ter bestrijding van de te verwachten arbitragekosten binnen een door de secretaris te bepalen termijn dient te betalen. Bij gebreke van betaling binnen de vastgestelde termijn kan de arbitrage-aanvraag, respectievelijk de ingestelde tegenvordering worden geacht te zijn ingetrokken.

Artikel 7
De secretaris zendt onmiddellijk na de ontvangst van de in het vorige artikel genoemde stukken een afschrift hiervan aan de tegenpartij en stelt deze in de gelegenheid binnen drie weken een verweerschrift in te dienen.

Artikel 8
Wanneer de voorzitter na overleg met de secretaris van oordeel is, dat voor de afdoening van een geschil geen bijzondere deskundigheid op het gebied van de boomkwekerij is vereist, kan hij als alleensprekend arbiter in tegenwoordigheid van de secretaris het geschil berechten na partijen in de gelegenheid te hebben gesteld de zaak mondeling toe te lichten. Tegen deze uitspraak van de voorzitter kan degene, die geheel of gedeeltelijk in het ongelijk is gesteld, in beroep komen bij gemotiveerd bezwaarschrift bij de Meervoudige Kamer van het Scheidsgerecht binnen twee weken nadat de uitspraak te zijner kennis is gebracht.

Artikel 9
De Meervoudige Kamer van het Scheidsgerecht bestaat uit de voorzitter of de plaatsvervangend voorzitter en twee leden. Deze leden worden van geval tot geval door de voorzitter aangewezen. Indien de voorzitter dit in verband met de aard van het geschil nodig acht kan hij bepalen, dat voor een bepaald geschil de Meervoudige Kamer van het Scheidsgerecht uit de voorzitter en vier leden zal bestaan. Ook deze leden worden van geval tot geval door de voorzitter aangewezen. In geval van ontstentenis van leden wijst de voorzitter zo nodig plaatsvervangende leden aan.

Artikel 10
Indien de voorzitter van oordeel is, dat bijzondere deskundigheid op het gebied van de boomkwekerij is vereist, zal hij na overleg met de secretaris twee adviseurs aanwijzen om een advies over het geschil uit te brengen. Indien de adviseurs geen overeenstemming over het uit te brengen advies kunnen bereiken, zullen zij een derde adviseur kunnen verzoeken om tezamen met hen advies uit te brengen in welk geval het advies wordt opgesteld naar het gevoelen van de meerderheid. Het advies wordt aan partijen ter kennis gebracht. Indien partijen niet binnen twee weken nadat het advies hen ter kennis is gebracht bij aangetekend schrijven aan de secretaris hebben meegedeeld bezwaren tegen dit advies te hebben, zal de voorzitter met inachtneming van het advies uitspraak doen.

Artikel 11
Indien tegen het in het vorige artikel bedoelde advies bezwaren worden ingebracht door één of meer der partijen, of indien reeds op andere wijze blijkt dat één der partijen of beide partijen niet accoord gaan met het advies, zal de voorzitter de verdere behandeling van het geschil verwijzen naar de Meervoudige Kamer van het Scheidsgerecht, welke partijen in de gelegenheid stelt hun standpunt mondeling toe te lichten.

Artikel 12
Door de secretaris wordt tijdig aan beide partijen schriftelijk kennis gegeven van de plaats waar en de tijd waarop de zitting zal worden gehouden voor de behandeling van het geschil.

Artikel 13
Partijen kunnen persoonlijk of bij schriftelijk gevolmachtigde ter zitting verschijnen alwaar zij hun eis, resp. verweer, mondeling toelichten. De eis kan gedurende de zitting worden gewijzigd, tenzij de verwerende partij hierdoor ernstig in zijn verweer wordt geschaad. Het scheidsgerecht kan bepalen dat partijen, alvorens een zitting wordt gehouden, in de gelegenheid worden gesteld een schriftelijke repliek en dupliek in te dienen. Partijen kunnen zich door een raadsman doen bijstaan. Partijen zijn verplicht om aan het scheidsgerecht alle gewenste gegevens en inlichtingen te verstrekken en wanneer het scheidsgerecht dit verlangt, persoonlijk te verschijnen.

Artikel 14
Blijft de eiser, ofschoon daartoe behoorlijk in de gelegenheid gesteld, in gebreke zijn eis in te dienen of naar behoren toe te lichten, zonder daartoe gegronde redenen aan te voeren, dan kan het scheidsgerecht bij vonnis een einde maken aan het geding. Blijft de verweerder, ofschoon daartoe behoorlijk in de gelegenheid gesteld, in gebreke verweer te voeren zonder daartoe gegronde redenen aan te voeren, dan kan het scheidsgerecht aanstonds vonnis wijzen. Bij het vonnis, bedoeld in de vorige alinea, wordt de eis toegewezen, tenzij deze aan het scheidsgerecht onrechtmatig of ongegrond voorkomt. Het scheidsgerecht kan, alvorens vonnis te wijzen, van de eiser het bewijs van een of meer van zijn stellingen verlangen.

Artikel 15
Een arbiter of de aan het scheidsgerecht toegevoegde secretaris kan worden gewraakt, indien gerechtvaardigde twijfel bestaat aan zijn onpartijdigheid of onafhankelijkheid. De wrakende partij brengt de wraking, onder opgave van redenen, schriftelijk ter kennis van de betrokken arbiter of secretaris, het scheidsgerecht en haar wederpartij. Het geding kan door het scheidsgerecht worden geschorst vanaf de dag van ontvangst van de kennisgeving der wraking. Trekt een gewraakte arbiter of secretaris zich niet binnen twee weken na de dag van de ontvangst van de kennisgeving terug, dan wordt over de gegrondheid van de wraking op verzoek van de meest gerede partij door de president van de rechtbank beslist. Wordt dit verzoek niet binnen vier weken na de dag van ontvangst van de kennisgeving gedaan, dan vervalt het recht tot wraking en wordt het geding, indien het geschorst was, hervat in de stand waarin het zich bevindt. Trekt de gewraakte arbiter zich terug of wordt diens wraking door de president van de rechtbank gegrond bevonden, dan wordt hij vervangen door een andere arbiter, conform het gestelde in artikel 2 of 3. Trekt de gewraakte secretaris zich terug of wordt diens wraking door de president van de rechtbank gegrond bevonden, dan wordt hij vervangen door een andere secretaris, conform het gestelde in artikel 3. Indien de betrokken arbiter of secretaris, onderscheidenlijk een der partijen of beide partijen buiten Nederland wonen of feitelijk verblijf houden, zijn de in lid 3 vermelde termijnen zes onderscheidenlijk acht weken. Indien ten gevolge van wraking noch de voorzitter, noch de plaatsvervangende voorzitter kan fungeren, zullen de besturen van de Bond van Plantenhandelaren en de Nederlandse Bond van Boomkwekers in onderling overleg een andere voorzitter aanwijzen. Indien ten gevolge van wraking noch de secretaris noch de plaatsvervangende secretaris kan fungeren zullen de besturen van de Bond van Plantenhandelaren en de Nederlandse Bond van Boomkwekers in onderling overleg een andere secretaris aanwijzen.

Artikel 16
De bepaling van het tijdstip, waarop het vonnis zal worden gewezen, is aan het scheidsgerecht voorbehouden. Het scheidsgerecht beslist als goede mannen naar billijkheid. Indien het geschil reeds is voorgelegd en behandeld door het Boskoops Scheidsgerecht voor de Boomkwekerij zal aan de beslissing van dit scheidsgerecht zodanig bewijs kunnen worden ontleend als het Nederlands Scheidsgerecht voor de Boomkwekerij mede op grond van wat het Nederlands Scheidsgerecht bij de behandeling van het geschil is gebleken, juist zal voorkomen.

Artikel 17
Het scheidsgerecht heeft de bevoegdheid ambtshalve of op verzoek van één der partijen deskundigen te raadplegen of getuigen te horen. Het verhoor van deze deskundigen of getuigen kan door het scheidsgerecht aan één of meer leden worden opgedragen, welke de getuige of deskundige hoort in tegenwoordigheid van de secretaris. Aan opgeroepen getuigen en deskundigen kan een vergoeding voor tijdsverzuim worden toegekend en kunnen reis- en verblijfkosten worden vergoed. De voorzitter kan bovendien in overleg met de secretaris al of niet op verzoek van één der partijen, één of meerdere leden van het scheidsgerecht uitnodigen zich ten spoedigste ter plaatse waar zulks nodig geacht wordt, op de hoogte te stellen van de aard van het geschil, indien zich de mogelijkheid voordoet dat over de juistheid van de reclame niet meer of niet meer voldoende zou kunnen worden geoordeeld op een later tijdstip. Het betrokken lid of de betrokken leden brengt (brengen) van zijn (hun) bevindingen een gemotiveerd rapport uit.

Artikel 18
De verwerende partij is gerechtigd om bij verweerschrift, uiterlijk in te dienen op de eerste zitting van het scheidsgerecht, harerzijds een vordering tegen de eisende partij in te stellen. Het scheidsgerecht beslist of deze vordering in reconventie tegelijkertijd wordt behandeld met de behandeling van de vordering in conventie.

Artikel 19
De kosten van de behandeling van een geschil worden in het algemeen gebracht ten laste van de partij die in het ongelijk wordt gesteld. Indien partijen over en weer ieder voor een deel in het ongelijk worden gesteld, kan het scheidsgerecht de kosten over haar verdelen.

Artikel 20
Het scheidsgerecht begroot in zijn vonnis het bedrag der arbitragekosten tot en met het deponeren van het vonnis ter griffie. Onder de kosten kunnen, indien het scheidsgerecht daarvoor termen aanwezig acht, worden berekend de door de in het gelijk gestelde partij noodzakelijk gemaakte reis- en andere kosten, kosten van rechtsbijstand, alsmede de kosten voor getuigen en hun oproeping, alles volgens de begroting van het scheidsgerecht. Indien of voorzover de kosten van het scheidsgerecht ten laste van de andere partij dan de partij, die het voorschot arbitragekosten heeft voldaan worden gebracht, zal deze in het vonnis veroordeeld worden om die te betalen aan de partij, die het voorschot heeft voldaan. De partij, die volgens het in alinea 1 bepaalde aan de wederpartij kosten heeft te vergoeden, zal in het vonnis veroordeeld worden om die aan de wederpartij te betalen.Privacybeleid

Privacyverklaring Den Mulder Boomteelt BV 

22 september 2020


Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens
verwerkt. Den Mulder Boomteelt BV acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens
van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en
beveiligd.


Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent
onder andere dat wij:
 onze doeleinden duidelijk specificeren voordat wij persoonsgegevens verwerken,
via deze privacyverklaring;
 onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens
die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 u eerst expliciet toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in
gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen
en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te
bieden, te corrigeren of te verwijderen.


Den Mulder Boomteelt BV is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze
privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en
met welk doel bij de webwinkel https://www.denmulderboomteelt.com/. Wij raden u aan
deze zorgvuldig te lezen.


Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met
Den Mulder Boomteelt BV.


Uw account
Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u zich eerst registreren. U moet dan
informatie over uzelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een
account, waarop u kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.
Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens, telefoonnummer, factuuradres en e-mailadres.
Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot u het account
opheft.


Wij bewaren deze informatie zodat u ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat wij
u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst. U kunt via uw
account informatie aanpassen wanneer u dat wilt.
Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens
van ons kunnen ontvangen. 

Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze
netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst
geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling
van uw bank of creditcardmaatschappij.
Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens, telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres en
betalingsgegevens. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie
tot uw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de
wettelijke fiscale bewaarplicht.

Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens
van ons kunnen ontvangen.
Plaatsen van reviews op de website
U kunt een review voor ons achterlaten. Wij gebruiken de benodigde persoonsgegevens om
de review op de website te publiceren Hiervoor gebruiken wij uw nickname. Dit doen wij op
basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie Tot afloop contract. 

Reclame
Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit
doen wij:
 via social media
U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. U kunt ons blokkeren of de
afmeldoptie gebruiken. Via uw account kunt u dit ook doorgeven. 

Advertenties
Onze webwinkel vertoont algemene advertenties. Hierbij houden we geen
persoonsgegevens bij, we komen dus ook niet te weten of u deze leuk vindt. 

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens
onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk
verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). 

Statistieken
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel In onze webwinkel zijn
social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw
persoonsgegevens. 

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken.
Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte
afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen
Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IPadressen niet anonimiseren.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te
beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:
 Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en
wachtwoord
 Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL)
waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw
persoonsgegevens invoert 

Functionaris voor gegevensbescherming
Wij hebben een zogeheten functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze
persoon is verantwoordelijk voor de privacy binnen onze organisatie. Onze functionaris voor
gegevensbescherming heet Willie Martens en is bereikbaar per e-mail op
[email protected] en per telefoon op 0854841200 voor al uw vragen en verzoeken. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.
Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van
deze wijzigingen op de hoogte bent. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te
kondigen. 

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd
contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
U hebt de volgende rechten:
 uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 het laten corrigeren van fouten
 het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 intrekken van toestemming
 bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen
gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. 

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in
te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Contactgegevens
Den Mulder Boomteelt BV
Sevenumseweg 4
5971 NL Grubbenvorst
[email protected]
773662289