Zakelijke voorwaarden

Handelsvoorwaarden voor de Boomkwekerij in Nederland (HBN-2020)

Royal Anthos
Koninklijke Handelsbond voor Boomkwekerij- en Bolproducten
Postbus 170
2180 AD HILLEGOM
telefoon: 0252 - 535080 telefax: 0252- 535088

LTO Nederland, Vakgroep bomen, vaste planten en zomerbloemen,
Bezuidenhoutseweg 105
2594 AC DEN HAAG
telefoon: 070 – 3382700
telefax: 070 - 3382710

Raad voor de Boomkwekerij
Postbus 170
2180 AD HILLEGOM
telefoon: 0252 - 535080 telefax: 0252- 535088

Nederlands Scheidsgerecht voor de Boomkwekerij
Mw. mr. M.A.V. Hoogerduyn
Postbus 144
2270 AC VOORBURG
telefoon: 070 – 4273215; telefax: 070 - 4273156
hoogerduyn@senzadvocaten.nl

Boskoops Scheidsgerecht voor de Boomkwekerij
Italiëlaan 3
2391 PS Hazerswoude-dorp
Telefoon: 06-25314568

 

Inhoudsopgave

Hoofdstuk I Definities
Artikel 1

Hoofdstuk II Algemeen
Artikel 2 Toepasselijkheidverklaring
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5

Hoofdstuk III Offertes
Artikel 6

Hoofdstuk IV Overeenkomst
Artikel 7

Hoofdstuk V Prijzen
Artikel 8

Hoofdstuk VI Aflevering
Artikel 9
Artikel 9.1 Aflevering per partij
Artikel 9.2 Aflevering per verpakkingseenheid
Artikel 9.3 Aflevering in bossen
Artikel 9.4 Fust
Artikel 9.5 Etiketten
Artikel 9.6 Transport
Artikel 10
Artikel 10.1 Berichten van afroep
Artikel 10.2 Termijnen van afroep en aflevering
Artikel 10.3 Najaars- en voorjaarslevering
Artikel 10.4 Niet-tijdige afroep
Artikel 10.5 Wijze van verzending en afleveringstijdstip
Artikel 10.6 Verhindering tot aflevering
Artikel 10.7 Geschatte partijen

Hoofdstuk VII Kwaliteitseisen en –normen
Artikel 11
Artikel 11.5 Maten
Artikel 11.6 Kluitplanten
Artikel 11.7 Ontbladeren
Artikel 11.8 Aanvulgrond

Hoofdstuk VIII Risico
Artikel 12

Hoofdstuk IX Betaling
Artikel 13

Hoofdstuk X Aansprakelijkheid
Artikel 14
Artikel 15
Artikel 16

Hoofdstuk XI Reclame
Artikel 17 Reclames wegens verborgen gebreken
Artikel 18 Reclames wegens gebreken die niet als verborgen gebreken worden aangemerkt

Hoofdstuk XII Annulering
Artikel 19

Hoofdstuk XIII Geschillen
Artikel 20

Hoofdstuk XIV Slotbepalingen
Artikel 21

Reglement van het Scheidsgerecht voor de Boomkwekerij

Handelsvoorwaarden voor de Boomkwekerij in Nederland (HBN-2020)

Deze Handelsvoorwaarden voor de Boomkwekerij in Nederland zijn vastgesteld door Royal
Anthos, de Koninklijke Handelsbond voor Boomkwekerij- en Bolproducten te Hillegom en LTO
Nederland, vakgroep bomen, vaste planten en zomerbloemen, gevestigd te Den Haag, gezamenlijk
verenigd in de Raad voor de Boomkwekerij.

HOOFDSTUK I : DEFINITIES

Artikel 1

In deze handelsvoorwaarden wordt verstaan onder:
a. Boomkwekerijproducten of planten: houtige gewassen, geleverd in hun geheel of als
entrijzen, ongewortelde stekken of oculeerogen, materiaal afkomstig van weefselkweek,
alsmede vaste planten en waterplanten, alles in levende staat;
b. Greenport Boskoop: het grondgebied van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven,
Boskoop, Reeuwijk, Rijnwoude (Benthuizen en Hazerswoude), Waddinxveen en
Zoeterwoude;
c. Raad voor de Boomkwekerij: de stichting waarin Anthos en LTO Nederland vakgroep
bomen, vaste planten en zomerbloemen samenwerken;
d. Kwaliteitsnormenboek: een boek dat door de Commissie Kwaliteitsnormen van de Raad
voor de Boomkwekerij wordt vastgesteld en waar omschrijvingen worden gegeven van de
kwaliteitsnormen waaraan boomkwekerijproducten moeten voldoen;
e. De Stichting Hulpmaterialen: de door de Raad voor de Boomkwekerij aangewezen
stichting, die tot taak heeft regels te stellen waaraan materialen, emballage e.d., die in de
boomkwekerij gebruikt worden, moeten voldoen;
f. Plantnaam, zijnde de officieel internationaal erkende benaming, volgens de ‘Naamlijst van
Houtige gewassen’ en de ‘Naamlijst van vaste planten’, beide uitgegeven door
Naktuinbouw;
g. Artikel: plantnaam met kwaliteits- en maataanduiding;
h. Versgepot: planten die niet minimaal een groeiseizoen in pot hebben gestaan;
i. Verborgen gebrek: Een gebrek dat redelijkerwijs door de koper eerst ontdekt kan worden
na afloop van de voor niet verborgen gebreken geldende reclametermijn;
j. Werkdag: elke dag van de week, niet zijnde een zaterdag, een zondag of een algemeen
erkende feestdag;
k. Meermalig fust: fust dat door de aard van de verpakking meermalig gebruikt kan worden,
zoals logokisten, palletboxen en palletbodems;
L. Eenmalig fust: fust dat door de aard van de verpakking slechts eenmalig gebruikt kan
worden, zoals Deense dozen, plastic trays en plastic zakken;
m. CC-karren: officieel gelabelde karren die door de Poolorganisatie Container Centralen
Benelux BV. in omloop zijn gebracht.

HOOFDSTUK II: ALGEMEEN
Artikel 2 Toepasselijkheidverklaring

1. Deze voorwaarden gelden voor alle in Nederland gesloten overeenkomsten waarop ze van
toepassing zijn verklaard en die de teelt en handel in boomkwekerijproducten betreffen;
2. Indien koopovereenkomsten, waarvan een koopbriefje/orderbevestiging is gemaakt,
bedingen bevat welke inhouden een afwijking of terzijdestelling van de in deze
voorwaarden voorkomende bepalingen, zullen deze bedingen als niet-overeengekomen en
van onwaarde worden aangemerkt, tenzij deze afwijkende bedingen op de voorzijde van
alle exemplaren van het koopbriefje/orderbevestiging uitdrukkelijk zijn gesteld.
3. Deze handelsvoorwaarden zijn gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank
te 's-Gravenhage. Voor of bij het sluiten van een overeenkomst stelt de verkoper deze
voorwaarden beschikbaar aan de koper op diens verzoek.
4. Bij geschillen is het Nederlands Scheidsgerecht voor de Boomkwekerij bevoegd om een
bindende uitspraak te doen. Bij geschillen tussen koper en verkoper die beiden in de regio
Greenport Boskoop gevestigd zijn, wordt eerst het Boskoops Scheidsgerecht voor de
Boomkwekerij gevraagd uitspraak te doen.

Artikel 3
Indien deze handelsvoorwaarden van toepassing zijn, gelden deze in hun geheel, of dat deel
waarvan door beide partijen niet schriftelijk wordt afgeweken.

Artikel 4
De in deze handelsvoorwaarden omschreven bijzondere voorwaarden voor de regio Greenport
Boskoop zijn alleen van toepassing, indien koper en verkoper beiden in deze regio zijn gevestigd.

Artikel 5
Indien planten door weefselkweek (TC) vermeerderd zijn, binnen gekweekt zijn, of als ‘versgepot’
verkocht worden, dient dit in offertes, orderbevestigingen, koopbriefjes, facturen, catalogi e.d.
vermeld te worden. Tenzij anders gemeld heeft het product minimaal een volledig groeiseizoen in
pot gestaan.

HOOFDSTUK III: OFFERTES
Artikel 6
1. Offertes bevatten de bepaling, dat de te sluiten overeenkomst onder deze handelsvoorwaarden wordt aangegaan en zijn vrijblijvend, tenzij anders wordt aangegeven.
2. Een onherroepelijke offerte (een zogenaamde optie) houdt in, dat een partij voor een
aspirant-koper zal worden gereserveerd. In dit geval wordt een datum vastgesteld, waarop
uiterlijk de aspirant-koper aan de aanbieder zijn beslissing kenbaar moet maken.
Wordt geen datum vastgesteld, dan geldt een termijn van drie werkdagen, gerekend vanaf
de dag, waarop de aspirant-koper de offerte met de reserveringen heeft ontvangen. Wordt
hierop door de aspirant-koper niet gereageerd dan wordt de offerte als ingetrokken
beschouwd.
3. Monsters moeten voorzien zijn van de naam van de afzender met een duidelijke
omschrijving van het artikel (plantnaam, kwaliteit en maat). Monsters dienen zodanig
genomen te worden dat deze representatief zijn voor de gehele aangeboden partij. Tenzij
anders overeengekomen worden de monsters gratis door de verkopende partij
aangeboden

HOOFDSTUK IV: OVEREENKOMST

Artikel 7

1. Koopovereenkomsten worden bij voorkeur schriftelijk vastgelegd of schriftelijk bevestigd.
2. Koopovereenkomsten moeten bij voorkeur de volgende gegevens bevatten:
a. datum van de overeenkomst;
b. naam en adres van koper;
c. naam en bij voorkeur adres van verkoper;
d. vermelding dat deze handelsvoorwaarden van toepassing zijn;
e. aantal van het te leveren product;
f. een duidelijke omschrijving van het te leveren product (plantnaam, kwaliteit en
maat;
g. Indien bekend: het land van bestemming en de fytosanitaire eisen van dat land;
h. prijs, inclusief keuringskosten, kosten plantenpaspoort, eventuele licentiekosten
(kwekersrecht, merkenrecht) en indien van toepassing of afdracht van
licentiekosten heeft plaatsgevonden;
i. de betalingsconditie;
j. de wijze van aflevering en transport;
k. de wijze van levering (directe levering of levering op afroep). Indien op afroep
gekocht wordt, dient bij voorkeur vermeld te worden of het een voor- of
najaarslevering is. Indien vermelding hiervan niet mogelijk is, dient de verkoper met
de mogelijkheid van voorjaarslevering rekening te houden;
l. dat levering in jute gaas gewenst is;
m. In geval van een geschil is het Nederlands of Boskoops Scheidsgerecht bevoegd om
daar een uitspraak in te doen;
n. De herkomst van plantmateriaal indien dat niet van Nederlandse herkomst is.

HOOFDSTUK V: PRIJZEN

Artikel 8

1. Alle kosten, die vóór het afleveren van de planten gemaakt zijn, maken onderdeel uit van
de prijs, uitgezonderd de BTW en de niet voorziene inspectiekosten.
2. De kosten van etiketten, gaaslappen, draadkorven, pot of container, zijn in de prijs
inbegrepen. Indien de koper de planten zonder etiket wenst te ontvangen, dient dit op het
koopbriefje/ orderbevestiging en op het bericht van afroep te worden vermeld.
3. Bij de aflevering van de verkochte planten, met eigen vervoer door de verkoper, dient
voldoende, gelijkwaardig, meermalig fust (zoals aanbevolen door de Stichting
Hulpmaterialen) op een goed bereikbare plaats bij de koper aanwezig te zijn, en dient
omruiling plaats te vinden, tenzij anders overeengekomen. Indien de koper planten bij de
verkoper zelf ophaalt of laat ophalen is eveneens omruiling van toepassing, tenzij anders
overeengekomen. Indien door overmacht niet kan worden omgeruild, wordt dit fust in
rekening gebracht, conform de verrekenprijzen die zijn vastgesteld door de Stichting
Hulpmaterialen.
4. Indien de verkoper de planten laat afleveren door een transportbedrijf, worden de kosten
van meermalig fust in rekening gebracht conform de verrekenprijzen, vastgesteld door de
Stichting Hulpmaterialen. In geval van retourzendingen door een transportbedrijf heeft de
koper het recht om het meermalig fust dat niet in nieuwstaat verkeert op kosten van de
verkoper te retourneren.
5. Onverminderd het bepaalde in lid 4, heeft de koper het recht om gelijkwaardig meermalig
fust te retourneren. Bij retournering door een transportbedrijf, worden, voordat de
levering plaatsvindt, tussen koper en verkoper nadere afspraken gemaakt over de kosten
van retournering en de termijn waarbinnen retournering dient plaats te vinden. Het
geretourneerde fust dient vergezeld te zijn van een bon waarop het aantal stuks en een
omschrijving van het fust staan.
6. Indien bij afroep eenmalig fust wordt bedongen, zijn de kosten hiervan voor koper.
7. Indien gebruik wordt gemaakt van aflevering van planten op CC-karren, dienen op het
moment van afleveren de CC-karren te worden omgeruild.
Indien de CC-karren bij aflevering niet omgeruild kunnen worden, heeft de verkoper het
recht om de voor dat moment geldende daghuur bij koper in rekening te brengen.

 

HOOFDSTUK VI: AFLEVERING

Artikel 9

1. Aflevering per partij
Bij aflevering moet de partij begeleid worden door een leveringsdocument waarop vermeld
staan de namen en adressen van de koper en de verkoper, alsmede hun aansluitnummers
bij Naktuinbouw, de plantnaam en de aantallen van de te leveren artikelen.
2. Aflevering per verpakkingseenheid
Bij afleveringen moet elke verpakkingseenheid of partijeenheid voorzien zijn van een
herkenningsteken, waarop de plantgegevens vermeld staan.
3. Aflevering in bossen
Bij aflevering in bossen moeten alle bossen van dezelfde soort steeds een gelijk aantal
planten bevatten volgens de publicatie in het Kwaliteitsnormenboek. Indien de leverancier
bij de samenstelling van één van de bossen niet kan voldoen aan de genormeerde
hoeveelheden, dient hij deze bos van een extra label te voorzien en hierop het afwijkende
aantal te vermelden.
4. Fust
Tenzij anders tussen verkoper en koper overeengekomen, mag alleen gebruik gemaakt
worden van fust dat is goedgekeurd door de Stichting Hulpmaterialen.
5. Etiketten

Indien de Kwaliteitsnormencommissie heeft vastgesteld, dat bepaalde planten alleen
afgeleverd mogen worden, als deze voorzien zijn van door de Stichting Hulpmaterialen
goedgekeurde etiketten of aanduidingen van gelijkwaardige aard , dient de verkoper deze
voorschriften te volgen.
Indien geen gebruik gemaakt wordt van de door de Stichting Hulpmaterialen goedgekeurde
etiketten kunnen in overleg andere etiketten gebruikt worden. Deze etiketten mogen geen
gegevens over de leverancier bevatten. Planten dienen op een vakkundige wijze
geëtiketteerd te worden. Het opbinden van planten met het elastiek van het etiket is niet
toegestaan.
6. Transport
Indien de verkoper voor het vervoer van planten zorgdraagt of zorg laat dragen, worden ter
voorkoming van kwaliteitsverlies door hem de volgende maatregelen genomen:
1. het product is te allen tijde beschermd om uitdroging, uitspoeling en bevriezing te
voorkomen;
2. het product is voorzien van een adequate verpakking om beschadiging te
voorkomen;
3. handelingen tijdens in- en uitladen moeten met zorg worden uitgevoerd;
4. de producten worden nooit samen met groenten en fruit vervoerd in verband met het risico van ethyleenschade;
Indien het transport is uitbesteed, dient de verkoper de vervoerder op de hoogte te brengen van
bovenstaande maatregelen.

Artikel 10
1. Berichten van afroep
Berichten van afroep worden bij voorkeur schriftelijk, per fax of per e-mail gedaan. Indien
een afroep telefonisch is gedaan, is de koper, indien de verkoper dat wenst, verplicht de
afroep overeenkomstig het hiervoor bepaalde op zo kort mogelijke termijn schriftelijk (per
fax/per email) te bevestigen.
2. Termijnen van afroep en aflevering
Berichten van afroep dienen door de koper zo vroeg mogelijk te worden verzonden, opdat
de verkoper tijdig de nodige maatregelen zal kunnen treffen. De koper geeft aan op welke
datum de afgeroepen planten afgeleverd dienen te worden. Indien de koper geen exacte
datum van afleveren aangeeft, is de verkoper verplicht om de afgeroepen planten binnen 2
werkdagen na de dag, waarop hem het afroepbericht van de koper heeft bereikt, af te
leveren of ter beschikking te stellen indien het vervoer met derden plaatsvindt. In overleg
kunnen andere afspraken gemaakt worden. Indien het bericht van afroep de verkoper na
17.00 uur bereikt, wordt de afleveringstermijn met één dag verlengd. Afroepberichten die
op een zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag door de verkoper zijn
ontvangen, worden voor de berekening van de afleveringstermijn geacht te zijn ontvangen
op de eerste, daaropvolgende werkdag. In overleg kunnen andere afspraken worden
gemaakt.
3. Najaars- en voorjaarslevering
Indien op afroep wordt gekocht, wordt bij voorkeur aangegeven of het voor voorjaars- of
najaarslevering is. De voor najaarslevering gekochte planten moeten vóór 15 december
worden afgenomen. Tenzij anders overeengekomen moeten de voor voorjaarslevering
gekochte planten als volgt worden afgenomen:
- wortelgoed vóór 15 april;
- pot- en containerplanten vóór 15 mei; producten die tussen 15 mei en 1 juni visueel
aantrekkelijk kunnen zijn, vóór 1 juni;
- overige planten vóór 1 mei.
4. Niet-tijdige afroep
Indien vóór de in lid 3 van dit artikel genoemde data de planten niet zijn afgeroepen, stelt
de verkoper uiterlijk 5 werkdagen na genoemde data de koper schriftelijk in gebreke.
Indien de koper de planten niet binnen 5 werkdagen na de ingebrekestelling afroept en
afneemt, heeft de verkoper het recht de planten onverwijld te leveren.
5. Wijze van verzending en afleveringstijdstip
De wijze van verzending wordt door de verkoper bepaald, tenzij de koper bij afroep bekend
maakt hoe hij wenst dat de verzending wordt geregeld. Degene die voor verzending
zorgdraagt, dient die maatregelen te nemen die vermindering van de kwaliteit moeten
voorkomen, zoals uitdroging, bevriezing, takbreuk, stamschade etc. Er mag uitsluitend in
de loods worden geladen en afgeleverd worden tussen 07.30 en 17.00 uur, op de reguliere
werkdagen van het bedrijf, tenzij tussen koper en verkoper anders is overeengekomen.
Planten die buiten deze tijden worden afgeleverd staan voor risico voor die partij die
opdracht heeft gegeven voor transport.
6. Verhindering tot aflevering
Indien planten niet verzonden of afgeleverd kunnen worden door onwerkbaar weer
(bijvoorbeeld vorst of zware regen), geeft de verkoper daarvan per ommegaande
schriftelijk bericht aan de koper. De verkoper houdt na deze mededeling de planten ter
beschikking van de koper. Indien planten te laat verzonden of afgeleverd worden door
omstandigheden, waarvoor de verkoper wèl aansprakelijk kan worden gesteld, is de koper
gerechtigd de overeenkomst te annuleren en zijn geleden schade op de verkoper te
verhalen.
7. Geschatte partijen
a. Bij geschatte partijen mag het aantal afgeleverde planten niet meer dan 10% boven
of 10% onder het geschatte aantal liggen.
b. Indien het aantal afgeleverde planten meer dan 10% boven het geschatte aantal
ligt, kan de koper de te veel afgeleverde planten teruggeven of ter beschikking
stellen.
c. Indien het aantal afgeleverde planten meer dan 10% onder het geschatte aantal ligt,
kan de koper een schadevergoeding eisen voor het ontbrekende aantal, tenzij er van
overmacht sprake is en dit tijdig vóór of tijdens het rooien aan de koper schriftelijk is
medegedeeld.
De schadevergoeding wordt berekend op basis van het netto plantenbedrag over het
verschil tussen het geschatte aantal minus 10%, en het werkelijk geleverde aantal planten.

 

HOOFDSTUK VII: KWALITEITSEISEN EN -NORMEN
Artikel 11
1. De afgeleverde planten moeten praktisch vrij zijn van ziekten, en plagen, schadelijke
insecten en onkruiden, conform het keuringsreglement van Naktuinbouw
2. Voor de kwaliteit gelden de normen die zijn vermeld in het Kwaliteitsnormenboek.
3. Alle planten moeten worden ontdaan van dode takken en opslag van onderstammen,
bladhoudende planten bovendien van slechte bladeren. Gewassen en onderstammen van
stek en geoculeerde gewassen moeten worden geklikt. Indien laanbomen en spillen uit
vollegrond geleverd worden, worden deze zonder stok geleverd, tenzij anders overeengekomen.
4. Indien op verschillende maten, aantallen knoppen, aantallen takken enz. moet worden
afgeleverd, moeten deze gelijkmatig over de te leveren producten zijn verdeeld.
5. Maten en meetmethoden
Diktematen van stambomen (omtrek stam) worden gemeten op één meter boven de
wortelhals. Er wordt gemeten met een lintcentimeter. Diktematen van pootrozen worden
gemeten op één meter vanaf het grondoppervlak. Voor onderstammen wordt gemeten
op de scheiding van het boven- en ondergrondse deel (kleurverandering); voor
rozenzaailingen op het midden van de wortelhals. Voor pot- en containerplanten wordt
gemeten vanaf de rand van de pot of container. Diktematen (doorsnede) van pootrozen,
rozenzaailingen en onderstammen worden gemeten in millimeters met een metalen schuifmaat.
6. Kluitplanten
Planten die gewoonlijk ingegaasd worden en die in het Kwaliteitsnormenboek
van de Kwaliteitsnormencommissie gemerkt zijn met "kl." moeten in gaas worden
geleverd. Deze planten dienen op de door deze Commissie voorgeschreven wijze ingegaasd te zijn.
De verkoper moet, indien de koper dit verlangt, de planten, die met aardkluit worden
geleverd, ingazen. Deze verplichting geldt niet voor Rhododendron, inclusief Azalea, Erica
en Calluna. De planten moeten met een stevige kluit worden afgeleverd en, indien de kluit
ingegaasd wordt, dient dit zonder slag of knoop om de stam te worden gedaan.
De planten met kluit dienen per stuk te worden ingegaasd in de grond waarin deze zijn
gegroeid. De kluit dient in redelijke verhouding te staan tot de plant en het gebruikte
gaasmateriaal (jute, acryl) moet de kluit volledig bedekken. Het voorgazen is toegestaan,
mits de kluit en de gaaslap bij de aflevering in goede conditie zijn. In acryl-gaas gegaasd
kluitgoed, dat in het najaar is opgekuild, dient in het voorjaar voor rekening en risico van de
verkoper gestiekt te worden afgeleverd. Coniferen, die met kluit worden afgeleverd,
moeten tijdig worden rondgestoken. Dit geldt ook voor bladhoudende planten, als dit
noodzakelijk mocht zijn. Kluitplanten moeten praktisch vrij zijn van onkruid.
Containerplanten en vaste planten moeten vrij zijn van levermos en onkruid. Op verzoek
van de koper is de verkoper verplicht kluiten te stieken tegen een door de Stichting
Hulpmaterialen vastgestelde vergoeding, die apart op de rekening vermeld wordt.
7. Ontbladeren
Indien bladverliezende planten met blote wortel vóór 25 oktober afgeleverd moeten
worden, moet de verkoper met de koper overleg plegen over het ontbladeren van de
planten.
Indien de volgende bladverliezende planten met blote wortel, inclusief plantgoed, na 25
oktober worden afgeleverd, moeten deze ontbladerd worden:
Acer, spillen en laanbomen
Aesculus
Corylus m.u.v. 'Contorta' Fraxinus
Laburnum watereri 'Vossii' Malus in geënte cultivars Platanus
Populus
Prunus in geënte cultivars
Tilia
Wisteria

Het plantgoed van bos- en haagplantsoen, niet op afstand gekweekt, behoeft niet
ontbladerd te worden. Indien aan het bovenstaande niet is voldaan, heeft de koper het
recht de vereiste werkzaamheden op kosten van de verkoper te verrichten of te
retourneren.
8. Aanvulgrond
De voor de teelt van boomkwekerijproducten gebruikte aanvulgronden en
bodemverbeterende materialen dienen door de Stichting Regeling Aanvulgronden
(Stichting R.A.G.), RHP of een organisatie met gelijkwaardige erkenning te zijn goedgekeurd
en gecertificeerd. Goedgekeurde aanvulgronden en bodemverbeterende materialen, die
onder het R.A.G. keurmerk vallen, kunnen alleen geleverd worden door bedrijven, die zijn
aangesloten bij de Stichting R.A.G. of een gelijkwaardige organisatie.
9. Substraten voor pot- en containerteelt
De voor de teelt van boomkwekerijproducten gebruikte substraten voor pot- en
containerteelt dienen RHP of daaraan gelijkwaardig, gecertificeerd te zijn.

 

HOOFDSTUK VIII: RISICO

Artikel 12

1. De verkochte planten, al dan niet winterhard, staan voor risico van de verkoper tot aan het
moment van aflevering aan de koper, zulks met inachtneming van het in lid 2 bepaalde.
2. Het risico voor het verkochte gaat over op de koper:
- vanaf het moment van aflevering op het bedrijf van de koper, indien is
overeengekomen, dat de verkoper het vervoer regelt;
- vanaf het moment van aflevering aan de koper op het transportmiddel, indien is
overeengekomen dat de koper voor het vervoer van het gekochte zal zorgen;
- Indien de verkoper op verzoek van de koper planten op een overslagterrein aflevert,
staan de planten op dit terrein voor risico van de koper.

 

 

HOOFDSTUK IX: BETALING

Artikel 13

1. Verkoper en koper stellen in onderling overleg de betalingstermijn vast, bij gebreke
waarvan de betalingstermijn 30 dagen is.
2. De verkoper is bij het niet of gedeeltelijk betalen van de koopsom gerechtigd alle, in
redelijkheid gemaakte kosten van de koper te vorderen, die moeten worden gemaakt om
de koper tot nakoming van zijn financiële verplichtingen jegens de verkoper te brengen.
Hiertoe worden gerekend zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, die aan de
invordering van de vordering van de verkoper zijn verbonden.
3. Zolang de koper zijn verplichtingen jegens de verkoper niet of niet geheel is nagekomen,
blijft verkoper eigenaar van de geleverde planten, wanneer deze planten zich in Nederland
bevinden. Zolang de geleverde planten eigendom blijven van de verkoper wordt de koper
geacht deze planten uitsluitend voor de verkoper te houden en mag hij deze niet
vervreemden, verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen, noch enig ander recht
hierop vestigen. Koper is voorts verplicht de verkoper onverwijld te informeren, indien op
de nog niet betaalde planten door derdenbeslag wordt gelegd of andere maatregelen ten
aanzien van die planten worden genomen.

4. Indien de koper op enige vervaldag niet aan zijn verplichtingen terzake van geleverde
planten heeft voldaan, heeft de verkoper het recht te verlangen dat behoorlijke zekerheid
voor de voldoening van die verplichtingen zal worden gesteld.
Bovendien heeft de verkoper in dat geval bij het afsluiten van een nieuwe
koopovereenkomst het recht terzake van de daaruit voortvloeiende verplichtingen direct
te verlangen dat behoorlijke zekerheid zal worden gesteld.
Indien de verlangde zekerheid niet binnen 14 dagen is gesteld, heeft de verkoper het recht
lopende overeenkomsten te annuleren of verdere afleveringen op te schorten, alles
onverminderd zijn recht om de daardoor door hem geleden of te lijden schade op de koper
te verhalen.
In afwijking van het hiervoor bij ‘a’ overeengekomen ten aanzien van de vervaldagen van
financiële verplichtingen van de koper bepaalde, zullen de verschuldigde bedragen zonder
dat enige formaliteit noodzakelijk is, dadelijk opeisbaar zijn ingeval de koper in staat van
faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, overlijdt, zijn
onderneming beëindigt of overdraagt, dan wel, indien de koper een rechtspersoon is,
zodra deze rechtspersoon wordt ontbonden.

 

HOOFDSTUK X: AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 14

1. De verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de hergroei of bloei van de geleverde
planten.
2. De verkoper staat in voor de soortechtheid van de door hem geleverde planten,
onderstammen of gebruikte onderstammen. Indien niet geheel of gedeeltelijk aan de eis
van soortechtheid is voldaan kan de koper, mits voldoende beargumenteerd, aanspraak
maken op:
- hetzij herlevering binnen een groeiseizoen;
- hetzij creditering van de (eventueel inmiddels betaalde) koopsom met daarenboven een
schadevergoeding van 50% van de koopsom, vermeerderd met de gemaakte vrachtkosten
Bij conflicten over soortechtheid dient een ter zake kundig oordeel gevraagd te worden aan
een deskundige op het gebied van sortiment.
3. Indien er bij de levering van niet-soortechte planten, onderstammen, gebruikte
onderstammen en/of onderstammen die onverenigbaarheid veroorzaken sprake is van
grove nalatigheid van de verkoper en de schade die de koper geleden heeft, aantoonbaar
groter is dan het in lid 2 bedoelde bedrag, kan de koper een hogere schadevergoeding
eisen, inclusief de transportkosten.
4. Indien gewenst, moeten de niet-soortechte planten aan de verkoper ter beschikking
worden gesteld op kosten van de verkoper, (inclusief transportkosten).

 

Artikel 15

1. Indien na het sluiten van de koopovereenkomst, maar vóór afleveren blijkt, dat de
gekochte partij geheel of gedeeltelijk niet voldoet aan de kwaliteit en/of maten (zoals deze
zijn vastgesteld en gepubliceerd door de Kwaliteitsnormencommissie of zoals deze
overeengekomen zijn door koper en verkoper) of in andere opzichten gebreken hebben, is
de verkoper verplicht hiervan terstond na constatering schriftelijk mededeling te doen
aan de koper.

2. Indien minder dan een kwart van de gekochte partij niet aan de overeengekomen
kwaliteitseisen voldoet en dit niet valt toe te rekenen aan de verkoper en hiervan tijdig
melding is gemaakt conform lid 1, zal de koper de overeenkomst voor dat gedeelte zonder
ingebrekestelling en zonder tussenkomst van de rechter kunnen ontbinden.

3. Indien een kwart of méér van de gekochte partij niet aan de overeengekomen
kwaliteitseisen voldoet en dit niet valt toe te rekenen aan de verkoper en hiervan tijdig
melding is gemaakt conform lid 1, zal de koper de overeenkomst voor wat betreft de
gehele partij zonder ingebrekestelling en zonder tussenkomst van de rechter kunnen
ontbinden of, na voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de verkoper, de kosten van
sorteren aan de verkoper in rekening brengen. Desgewenst kan de koper van de verkoper
verlangen, dat deze het sorteerwerk verricht.
4. De koper is gehouden binnen 6 werkdagen na ontvangst van het in lid 1 bedoelde bericht,
de verkoper schriftelijk mede te delen of hij de overeenkomst al of niet geheel of
gedeeltelijk wil handhaven. De betreffende partij dient op de kwekerij gehouden te
worden, totdat de verkoper de bovenbedoelde schriftelijke mededeling heeft ontvangen.
5. Indien de gehele gekochte partij of een gedeelte daarvan niet aan de overeengekomen
kwaliteitseisen voldoet en er sprake is van grove nalatigheid van de verkoper, heeft de
koper het recht om te zijner keuze alsnog de nakoming van de overeenkomst of de
ontbinding daarvan met schadeloosstelling schriftelijk te vorderen.
Indien de gehele gekochte partij of een gedeelte daarvan niet aan de overeengekomen
kwaliteitseisen voldoet en er géén sprake is van grove nalatigheid van de verkoper, maar
de verkoper hiervan geen tijdige melding heeft gemaakt conform lid 1, heeft de koper het
recht om te zijner keuze alsnog de nakoming van de overeenkomst, een andere
gelijkwaardige partij, of de ontbinding van de overeenkomst met schadeloosstelling
schriftelijk te vorderen.

Artikel 16
1. Planten die zijn afgekeurd door een keuringsdienst wegens aanwezigheid van ziekten of
schadelijke insecten of beschadiging ten gevolge hiervan worden ter beschikking van de
verkoper gesteld. De verkoper dient hiervan schriftelijk in kennis te worden gesteld.
2. De kosten van de retourvracht zijn voor rekening van de verkoper.


HOOFDSTUK XI: RECLAME

Artikel 17 Reclames wegens verborgen gebreken

1. Reclames wegens verborgen gebreken moeten met argumenten kenbaar worden gemaakt
terstond nadat het gebrek redelijkerwijs kan worden waargenomen.
2. Het recht van reclame vervalt indien door de koper of de latere verkrijger over de
geleverde producten is beschikt nadat het gebrek redelijkerwijs waarneembaar is
geworden.
3. Reclame na afloop van de eerste groei- of bloeiperiode, volgend op de levering, is in geval
van niet- soortechtheid of onzuiverheid slechts mogelijk indien de koper aantoont, dat
noch bij levering, noch tijdens de eerste groeiperiode de niet soortechtheid of
onzuiverheid redelijkerwijze voor constatering vatbaar is geweest.
4. De schadevergoeding wegens een verborgen gebrek bedraagt ten hoogste de koopsom van
de geleverde partij en extra gemaakte kosten, tenzij het gebrek is ontstaan door
nalatigheid van de verkoper of één van zijn rechtsvoorgangers, in welk geval een hogere
schadevergoeding kan worden toegekend.

 

Artikel 18

Reclames wegens gebreken die niet als verborgen gebreken worden aangemerkt.
1. Klachten over planten die niet voldoen aan de overeengekomen voorwaarden of welke
zichtbare gebreken hebben, moeten schriftelijk worden ingediend binnen 6 werkdagen na
de aflevering. De datum van het poststempel, de fax of e-mail is hierbij bepalend.
2. Klachten over planten voor winterwerk in de periode 15 november tot en met 20
december zijn afgeroepen, mogen in afwijking van het in lid 1 betreffende de termijn
bepaalde, schriftelijk worden ingediend binnen 15 werkdagen na de aflevering. Deze
bepaling geldt uitsluitend voor de regio Greenport Boskoop.
3. Bij elke reclame is de koper verplicht de klachten duidelijk te omschrijven.
4. De planten waarover gereclameerd is, zoals in lid 1 van dit artikel is omschreven, dienen
gedurende 5 werkdagen na verzending van de schriftelijke klacht door de koper op diens
bedrijf ter beschikking van de verkoper te blijven.
Indien koper en verkoper overeenstemming hebben bereikt over de afhandeling van een
reclame, moet die oplossing binnen 2 werkdagen schriftelijk zijn vastgelegd.
Wanneer een oplossing over de te reclameren planten niet binnen 5 dagen wordt
gevonden, heeft de koper het recht deze planten te vernietigen, tenzij de verkoper hem
tijdig schriftelijk verzoekt de partij gedurende maximaal nog eens 5 dagen te zijner
beschikking te houden.
De partij die door het Boskoops of het Nederlands Scheidsgerecht in het ongelijk gesteld
wordt, dient de kosten van eventuele vernietiging en de kosten die gemaakt worden om de
planten gedurende de tweede periode van 5 dagen ter beschikking te houden, te dragen.
5. Wanneer het klachten over het ondergrondse deel van de planten betreft, mogen ook
uitgeklopte of uitgewassen planten ter beschikking worden gesteld. Hierbij dient zoveel
mogelijk gebruik te worden gemaakt van monsters.
6. Elk recht van reclame vervalt, indien de koper de door hem afgekeurde planten gedurende
de periode, dat zij bij hem aanwezig zijn, niet met de nodige zorg heeft behandeld.

 

HOOFDSTUK XII: ANNULERING

Artikel 19

1. Indien op de koopovereenkomst kenbaar is gemaakt dat het op afroep gekochte bestemd
is voor export naar een met name genoemd land, en de export naar dat land geen
doorgang kan vinden door overheidsmaatregelen van algemene aard, fytosanitaire
maatregelen, oorlogsomstandigheden, maatregelen daaruit voortvloeiend, of stakingen
van algemene aard, waardoor vervoer naar dat land ten enenmale onmogelijk is, heeft de
koper het recht de koop te annuleren, met inachtneming van de volgende termijn. De
koper is verplicht uiterlijk 1 week na officiële publicatie van bovenstaande omstandigheden
de verkopende partij hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.
2. Verkoper dient op verzoek van de koper fytosanitaire keuringen te laten verrichten voor
het met name genoemde land. Indien de verkoper daartoe niet bereid is, dan wel de
betreffende gewassen niet voldoen aan de door het land gestelde eisen, heeft koper het
recht om de koopovereenkomst te annuleren. Bij nalatigheid en indien de uitslag hiervan
negatief is, dan heeft koper het recht om de koop te annuleren.

 

HOOFDSTUK XIII: GESCHILLEN

Artikel 20 

1. Alle geschillen, ook die welke slechts door één van beide partijen als geschil worden
beschouwd met betrekking tot een overeenkomst, waarop deze handelsvoorwaarden van
toepassing zijn, de daaruit voortvloeiende overeenkomsten of deze handelsvoorwaarden
zelf, worden beslecht bij wijze van arbitrage door het Nederlands Scheidsgerecht voor de
Boomkwekerij.
2. In afwijking van lid 1 geldt het volgende:
a. Wanneer geschillen ontstaan tussen partijen, waarvan beiden in de regio Greenport
Boskoop gevestigd is, moeten deze geschillen in eerste instantie worden beslecht
door het Boskoops Scheidsgerecht voor de Boomkwekerij.
b. Wanneer geschillen ontstaan tussen partijen die allen gevestigd zijn in dezelfde
regio en waarvoor de Raad voor de Boomkwekerij Regionale Bemiddelaars heeft
benoemd, moeten deze geschillen eerst worden voorgelegd aan twee door de Raad
benoemde bemiddelaars. Deze bemiddelen aan de hand van op eigen onderzoek
gebaseerde bevindingen ten aanzien van het voorwerp van het geschil met het
oogmerk om een oplossing in der minne tussen partijen te bereiken. Indien in zo`n
geschil zonder dat een bemiddelingspoging van de Regionale Bemiddelaars heeft
plaatsgevonden, arbitrage wordt aangevraagd bij het Nederlands Scheidsgerecht
voor de Boomkwekerij, zal het Scheidsgerecht de partijen naar de Regionale
Bemiddelaars voor die regio doorverwijzen.
3. Van de uitspraken gedaan door het Boskoops Scheidsgerecht voor de Boomkwekerij
kunnen partijen binnen één maand na de dag van verzending van deze uitspraak schriftelijk
beroep aantekenen bij het Nederlands Scheidsgerecht voor de Boomkwekerij.
Het Boskoops Scheidsgerecht zal partijen over deze beroepsmogelijkheid en over de
beroepstermijn informeren in de brief, waarmee de uitspraak aan partijen wordt
verzonden.
4. Indien de in lid 2b genoemde bemiddelaars niet binnen een redelijke termijn tot de
beoogde oplossing in der minne heeft kunnen komen, zullen zij partijen daarvan schriftelijk
in kennis stellen. Daarbij zullen zij partijen ook informeren dat beiden of één van hen
arbitrage kunnen c.q. kan aanvragen bij het Nederlands Scheidsgerecht voor de
Boomkwekerij, overeenkomstig het bepaalde in lid 1 van dit artikel.
Na het verstrijken van deze termijn van een maand na de kennisgeving van de
bemiddelaars vervalt het recht om arbitrage aan te vragen.

HOOFDSTUK XIV: SLOTBEPALINGEN
Artikel 21
1. Deze Handelsvoorwaarden voor de Boomkwekerij in Nederland kunnen verkort worden
aangehaald onder de titel van: HBN 2020
2. Deze gewijzigde handelsvoorwaarden zijn onder nummer gedeponeerd ter Griffie van de
Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage.
3. Bovengenoemde handelsvoorwaarden kunnen van toepassing worden verklaard op
overeenkomsten gesloten vanaf 1 juli 2020.